เทศน์มหาชาติ


รูปภาพของ poonsak

เทศน์มหาชาติ

โดย ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 9 มิถุนายน 2548 ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/poonsak/mahachat/gotoweb.html


 ความเป็นมาของคำว่า “มหาชาติ” และเทศน์มหาชาติ

                          อันเวสสันดรชาดกนี้     คัมภีร์ธัมมบทขุททกนิกายกล่าวว่า     เป็นพุทธดำรัสที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสแก่ภิกษุสงฆ์ขีณาสพสองหมื่น     และมวลหมู่พระประยูรญาติที่นิโครธารามมหาวิหาร     ในนครกบิลพัสดุ์ในคราวเสด็จโปรดพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา     และพระวงศ์ศากยะ   เพราะปรารภฝนโบกขรพรรษให้เป็นเหตุจึงตรัสเวสสันดรชาดกในที่นี้

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร