Best Practice เรื่อง "การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา" พ.ศ. 2547 - 2550


รูปภาพของ kalayarat

 Yell Best Practice Yell
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ปีการศึกษา 2547 - 2550
*********

 

จากสภาพปัญหาภายในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ในช่วงปีการศึกษา 2547 - 2550  
     1. ปัญหาด้านบุคลากร   เนื่องจากบุคลากรในกลุ่มสาระแต่ละท่านนอกจากปฏิบัติหน้าที่ประจำ คือ การสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  กิจกรรมยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมชมรมแล้ว  ยังต้องรับหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนอีกหลายด้าน เช่น 
          * ครูสมพร  ฉ่ำเอี่ยม        - หัวหน้าระดับม.6 / กรรมการฝ่ายปกครอง / เหรัญญิกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัย 
          * ครูวิริยะ  โภคาพันธ์       - สารสนเทศโรงเรียน ผู้ประสานงานยุวกาชาดม.1  กรรมการสื่อและนวัตกรรมของโรงเรียน
          * ครูสำเร็จ  ถนอมศักดิ์     - หัวหน้าระดับชั้นม.5 / กรรมการฝ่ายปกครอง / พัสดุกลุ่มสาระฯ
          * ครูขนิษฐา  ยั่งยิน         - พยาบาลประจำโรงเรียน
          * ครูสมาน  ถวิลกิจ          -  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          * ครูกัลยารัตน์  เมธีวีรวงศ์  - หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เป็นต้น
นอกจากยังมีบุคลากรบางส่วนที่ไม่ได้จบตามสาขาวิชา  อละบางท่านเป็นครูอัตราจ้าง
     2. ปัญหาด้านสถานที่  เนื่องจากการเรียนวิชาพลศึกษา  มีการจัดให้นักเรียนเรียนหลายวิชา  ภายในสถานที่ของโรงเรียนซึ่งมีเพียง 4 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา
     3. ปัญหาด้านจำนวนนักเรียน  ซึ่งมีนักเรียนมากถึง 2,154 คน  จำนวน 54 ห้องเรียน
แม้จะมีปัญหาดังกล่าว  แต่บุคลากรในกลุ่มสาระฯก็สามารถที่จะจัดการเรียนการสอน  ทำงานภายในกลุ่มสาระฯ  และดูแลนักเรียนตามหน้าที่ได้อย่างน่าชื่นชม  จนก่อให้เกิดรูปแบบที่ถือเป็น Best Practice ได้อย่างชัดเจน  คือ  การส่งเสริมให้นรักเรียนทำงานเป็นรทีมโดยใช้กิจกรรมทางพลศึกษาเป็นสื่อในการพัฒนา 
Cool เป้าประสงค์
     * นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับการส่งเสริมให้รู้จักการทำงานเป็นทีม  เพื่อเป็นแนวทางในการเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ
Cool สภาพปัจจุบัน/ปัญหา
 * การขาดคุณภาพของการทำงานเป็นทีมของคนไทย  ซึ่งถือเป็นปัญหาระดับชาติ
 * คุณธรรมด้านความสมานฉันท์/สามัคคีเป็น สิ่งที่ต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
 * ธรรมชาติของวิชาพลศึกษา
 * การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
Cool ขั้นตอนการทำงาน
PLAN Yell

     • ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมด้วยกิจกรรมทางพลศึกษา
     • ประชุมปรึกษาหารือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม
     • วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม
     • ประชุมตกลง ทำความเข้าใจกับนักเรียน
    * สอดแทรกไปกับรายวิชาที่สอนในชันเรียน ทุกระดับชั้น ทุกวิชา
DO Yell
     • ดำเนินการสอนในชั้นเรียน ในรายวิชาพลศึกษาตามหลักสูตร
     • ประเมินทักษะย่อย   นำไปสู่ทักษะรวม
     • ชี้แจงทำความเข้าใจกับนักเรียนทุกห้อง
     • ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะครูประจำชั้น  ครูในระดับและผู้ปกครอง
     • ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาระดับทุกระดับชั้นตามลักษณะของวิชา
CHECK Yell
     * ประเมินการแข่งขัน  
     * ก่อนแข่งขัน/ประกวด
     * ระหว่างแข่งขัน/ประกวด
     * หลังแข่งขัน/ประกวด
     * พิจารณาจากผลการแข่งขันเปรียบเทียบกับสภาพ จริงที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
     * ประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม
     * สรุปผลการดำเนินงาน
ACT Yell
     • นำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
     • หาทางแก้ไขปัญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้น
     • พิจารณาจากข้อเสนอที่ได้จากแบบประเมิน
     • ประชุมสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดกับบุคลากรในกลุ่มสาระฯ

รูปแบบการทำงาน 
1. จัดกีฬาเป็นระดับชั้น 
     ระดับชั้น ม.1 - ประกวดการต่อตัว / กีฬาแชร์บอล / ประกวดแอโรบิค แดนซ์
     ระดับชั้น ม.2 - กายบริหารประกอบไม้พลอง/ เน็ตบอล 
     ระดับชั้น ม.3 - บาสเกตบอล / เทควันโด
     ระดับชั้น ม.4 - วอลเลญ์บอล / เปตอง / แฮนด์บอล
     ระดับชั้น ม.5 - แบดมินตัน / บาสเกตบอล
     ระดับชั้น ม.6 - ลีลาศ
2. จัดกีฬาเป็นคณะสี   - สุริโยทัยเกมส์
    - กองเชียร์ 400 คน
    - พาเหรด   400 คน
    - กีฬาทีม   530 คน
    - กีฬาระดับ 450 คน
    - อื่นๆ        265 คน 

 

 Cool การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ Cool
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ปีการศึกษา 2547 - 2550
***********

หัวข้อในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 
1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูในกลุ่มสาระฯ
2. การพัฒนาสมรรถนะของ ครูในกลุ่มสาระฯ
3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. การวิจัยและพัฒนาในสถานศึกษา
6. การประกันคุณภาพการศึกษา
7. การนิเทศภายใน
8. พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
10. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในสถานศึกษา

บทบาทและภารกิจหลัก/เป้าหมาย/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ เป็นดังนี้
1.ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูในกลุ่มสาระฯ 

   - ครูในกลุ่มสาระฯ ร้อยละ  80 สามารถเป็นผู้นำในเรื่องต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ระหว่างวันที่ 14 พ.ค. – 30 ก.ย. 50
   - ครูกัลยารัตน์  เมธีวีรวงศ์  เป็นผู้รับผิดชอบ
2.การพัฒนาสมรรถนะของครูในกลุ่มสาระฯ 
   - ครูในกลุ่มสาระฯทุกคนมีแผนพัฒนาตนเองและปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้                  
   - ระหว่างวันที่ 14 พ.ค. – 30 ก.ย. 50
   - ครูสมาน ถวิลกิจ /ครูกัลยารัตน์  เมธีวีรวงศ์
3.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
   - ครูทุกคนสอดแทรกหัวข้อสำคัญ 4 ประการในแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่  คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/
    การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ 
   - ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 31 ส.ค.50 
   - ครูกัลยารัตน์  เมธีวีรวงศ์  เป็นผู้รับผิดชอบ
4.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   - นักเรียนในที่ปรึกษาของครูทุกคนในกลุ่มสาระฯมีแผนพัฒนาตนเอง
   - ครูมีข้อมูลพัฒนาด้านต่างๆ ของนักเรียนทุกคน 
   - ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. – 30 ก.ย. 50 
   - ครูสำเร็จ  ถนอมศักดิ์ /ครูสมพร  ฉ่ำเอี่ยม เป็นผู้รับผิดชอบ
5.การวิจัยและพัฒนาในสถานศึกษา 
   - ครูในกลุ่มสาระฯทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียน 
   - ครูในกลุ่มสาระฯ ร้อยละ 30 ร่วมทำวิจัยสถาบันเรื่อง การใช้ ICTในการจัดการเรียนการสอน 
   - ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 15 ก.ย.50 
   - ครูรัฐธรรมนูญ  เปรมชัยพร / ครูกัลยารัตน์  เมธีวีรวงศ์   เป็นผู้รับผิดชอบ
6.การประกันคุณภาพการศึกษา
   - มีการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินมาตรฐานที่ 3,7
   - มีระบบตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับของโรงเรียน 
   - ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 50 – 28ก.พ.51 
   - ครูสมพร  ฉ่ำเอี่ยม /ครูสำเร็จ  ถนอมศักดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบ
7.การนิเทศภายใน
   - ครูในกลุ่มสาระฯทุกคนร่วมนิเทศเพื่อพัฒนาแบบกัลยาณมิตรนิเทศอย่างเป็นระบบ
   - ครูนำผลจากการนิเทศมาพัฒนาปรับปรุง 
   - ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. –  15 ก.ย.50 
   - ครูศศนันท์  กฤษณวนิช / ครูกัลยารัตน์  เมธีวีรวงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบ
8.พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้
   - ครูทุกคนในกลุ่มสาระฯจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด วิเคราะห์ 
   - ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค.50 
   - ครูนิโลบล  พิพัฒวรรณกุล / ครูกัลยารัตน์  เมธีวีรวงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบ
9.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
   - จำนวนนักเรียนที่มีแนวโน้มได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำลดน้อยลงกว่าที่เคยเป็น 
   - ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. – 30 ก.ย.50 
   - ครูทุกท่าน  เป็นผู้รับผิดชอบ
10.การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในสถานศึกษา 
   - มีการใช้ศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่น
   - ครูในกลุ่มสาระฯทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้  ICT
   - ร้อยละ 50 ของครูในกลุ่มสาระฯจัดทำบ้านครูเพื่อเป็น  KM ของกลุ่มสาระฯ โดยเฉพาะสารสุขภาพ 
   - ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 50 ครูวิริยะ  โภคาพันธ์ / ครูศศนันท์  กฤษณวนิช เป็นผู้รับผิดชอบ