บล็อกของ sss27302โรคภูมิแพ้[allergy]

รูปภาพของ sss27302

โรคภูมิแพ้[Allergy]

 http://www.sukkapapdee.com

ชื่อโรคภาษาไทย              โรคภูมิแพ้โรคคุชชิ่ง[Cushing’s syndrome]

รูปภาพของ sss27302

โรคคุชชิ่ง[Cushing’s syndrome]

 

http://manage.brr.ac.th