บล็อกของ sss29315มุมเบาๆแต่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น

  ตั้งแต่ที่ได้ก้าวเท้า เริ่มต้นมาศึกษาที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย...

 มีสถานที่ที่ชอบอยู่ 3 แห่ง คือ...ม.1/3

วันนี้เราจะต้องเตรียมผ้ามาเรียนงานบ้านใช่ปะพื่อนๆม.1/3

วันLaughingนี้ ม.1/3 ตั้งใจเรียนกันดีนะ