บล็อกของ webmasterกิจกรรมเปิดอาคารอนุรักษ์พลังงาน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ webmaster

กิจกรรมเปิดอาคารอนุรักษ์พลังงาน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2554 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ webmaster

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2554 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยLPGsafty และการซ้อมดับเพลิง ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ webmaster

LPGsafty และการซ้อมดับเพลิง ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยแหล่งรวมวิดีโอกิจกรรรมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ webmaster

แหล่งรวมวิดีโอกิจกรรรมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ webmaster

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

 พระคุณที่สาม

รูปภาพของ webmaster

พระคุณที่สามขั้นตอนการแจ้งความจำนงและสมัครเรียนต่อชั้นม.1

รูปภาพของ webmaster

ขั้นตอนการแจ้งความจำนงและสมัครเรียนต่อชั้นม.1

ผ่านระบบรับสมัคร Online ปีการศึกษา 2554

 การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ webmaster

แจ้งผลการสอบของนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยค่ายยุวคอมพิวเตอร์ 2553 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

รูปภาพของ webmaster

ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ 25523