บล็อกของ sss27448มะเร็งต่อมน้ำลาย

รูปภาพของ sss27448

 

 มะเร็งต่อมน้ำลาย  Salivary Gland Cancer

มะเร็งต่อมน้ำลายเป็นมะเร็งอีกชนิดหนึ่งที่พบได้ยากที่ปรากฎอยู่ในปาก คอ และลำคอเทคนิคการทำ "Error Identification"

รูปภาพของ sss27448

 

ที่มา : น.ส. ถิรดา ธนานันต์เมธี