บล็อกของ sss27382wow!! idiom

A
all over เลิก ยุติ สิ้นสุด จบ  
all right เหมาะสม
all set เรียบร้อย พร้อมแล้ว   
all short พินาศ
all the time ตลอดเวลา  
all there สติสมประกอบ จิตปกติ
all thumbs งุ่มง่าม   
all told ทั้งหมดที่มีอยู่โรคพยาธิในช่องคลอด