บล็อกของ sss27218IDIOM & SLANG


          Aโรคพยาธิใบไม้ในตับ

 

โรคพยาธิใบไม้ในตับ

                                          ชื่อโรค  : พยาธฺใบไม้ในตับ

  ไทย     : พยาธิใบไม้ตับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

 

ทฤษฎีใหม่:แนวทางการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

            เรื่องของมือถือที่คุณยังไม่รู้

   

                                                           รื่องของมือถือที่คุณยังไม่รู้