บล็อกของ sss27220idioms

abound with  เต็มไปด้วย
account for  รับผิดชอบ
accustom to   เคยชิน
add up   ดูเหมือนจะมีเหตุผล
all thumbs  งุ่มง่ามโรคฮ่องกงฟุต

                                              

                                                                          โรคฮ่องกงฟุต

 ยานอวกาศ และ กระสวยอวกาศ

  ยานอวกาศ หรือ กระสวยอวกาศ (Space Craft)