บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


รูปภาพของ foreign

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ

นางนงนาถ ชัยชนะวิจิตร  นางสาวสุภาณี อินทรอักษร  นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
     

 

 นายไชยยศ แวววรรณจิตต์    นางสาวกาญจนา นาชัยเริ่ม
     

 นายดำเกิง มุ่งธัญญา  นางสาวสุชาดา แสงมาศ  นางสาวสุวิมล อินทรพุฒ
 

 

 
     

ภาษาฝรั่งเศส                                          ภาษาญี่ปุ่น 

   

 

นางรัชนี บุตรรัตน์

นางสาวจุติพร  รอดเที่ยง

 

      ภาษาจีน                                                 ภาษาเกาหลี