บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี


รูปภาพของ tech

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

 

   
 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


 

 

 

   
  นางชวนพิศ เที่ยวแสวง 
นายอมรรัตน์  กลีบบัว
นางจงลักษณ์   วรรณเวช นางสาวจิราพร จิตกุย
 

 

 นายวรพันธ์  เรืองโอชา นางสาวเสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี นางสาวคนัฑฐิณี  หมื่นโฮ้ง
      
นางสาวกนกนาถ เฉลียวไว  นางสาวสิริวรรณ  ตันชูชีพ ครูปริญญา คำภิวัลย์

 

 
     
 • รางวัลเกียรติยศที่ภาคภูมิใจ
  • ปี 2542
  • ปี 2543
  • ปี 2544
  • ปี 2545
  • ปี 2546
  • ปี 2547
   • ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1
  • ปี 2548
   • ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2
  • ปี 2549
   • ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3
  • ปี 2550
   • ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4
  • ปี 2551
  • ปี 2552