บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์บุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


   
นางพรรณนภา กำบัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


 


นางสาวจุฑารัตน์ จริงธนสาร


 นางสาวพรทิพย์ เสริมพงษ์พันธ์


นางสาวยุพา สำเลิศรัมย์

นางสาวพรพิมล ค่อมสืงห์ นางสาวพรเพ็ญ อนันตจารุตระกูล นายสมบัติ เอกเชี่ยวชาญ
 
         นายปัญญา รุ่งชัยวงศ์          นายจตุรงค์ สุวรรณแสง              นายสิทธิเดช ชมจันทร์ 
               
 นางสาวพรรทิภาภรณ์  วงษ์ระวัง นายพัชรพล โศกลือชา นางสาวสุพัตรา อนันตวุฒิ
   
  นางสาววิมลสิริ แจ้อุบล