ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ 2555 เปิดรับสมัครแล้ว


รูปภาพของ webmaster

ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555

download แผ่นพับ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าค่ายุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555
ณ ศูนย์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ค่ายยุวคอมพิวเตอร์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีหน้าที่หลักในการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน อบรมและพัฒนาครูวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยในการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
โครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์เป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ที่จัดโดยสาขาคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักและสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้มีพื้นฐานและทักษะในด้านคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน

ระยะเวลาเข้าค่าย
รวมเวลา 5 วัน 4 คืน

โปรแกรมการเรียนในค่ายฯ

กิจกรรมในค่ายยุวคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่เน้นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคิดและแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นทั้งกิจกรรมวิชาการและเกมที่แฝงแนวความคิดในการแก้ปัญหา

โปรแกรมการเรียนในค่ายยุวคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

 • 9.00- 16.00 น. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์
  วันที่ 1 : Visual Programming (C#)
  วันที่ 2 : ตรรกศาสตร์และคำสั่งเงื่อนไข
  วันที่ 3 : การแก้ปัญหาและคำสั่งวนซ้ำ
  วันที่ 4 : โปรแกรมย่อยและกราฟิก
  วันที่ 5 : โครงงาน นำเสนอผลงาน และรับวุฒิบัตร
 • 16.00 – 17.30 น. กิจกรรมภาคสนาม กีฬายุวฯ เกม
 • 19.00 – 21.00 น. เกมคำนวณ เพิ่มทักษะการแก้ปัญหา
  *** วันสุดท้ายของค่ายฯ เลิกเวลา 16.00 น.


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
 2.  มีคะแนนสะสมของปีการศึกษา 2555 ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยทั้ง 3 วิชา อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
 3. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรม
 4. สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการเข้าค่ายฯ ซึ่งต้องพักในสถานที่ซึ่งศูนย์ฯ จัดให้ และปฏิบัติตามระเบียบของค่ายฯ อย่างเคร่งครัด
 5. ไม่เป็นผู้ที่เคยผ่านการเข้าค่ายยุวคอมพิวเตอร์ของ สสวท. มาก่อน

รายละเอียดการสมัคร

นักเรียนที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครส่งไปยังศูนย์ฯที่เปิดรับตามจังหวัดที่ระบุไว้ในตารางแสดงรายละเอียดศูนย์จัดค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ที่แจ้งในเอกสารนี้

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และคำยินยอมของ ผู้ปกครอง [download ใบสมัคร]
 2. แบบตอบรับการเข้าค่ายฯ ซึ่งกรอกที่อยู่ของท่านพร้อมติดแสตมป์ [download แบบตอบรับ]
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดในใบสมัคร
 4. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ของปีการศึกษา 2554

หมายเหตุ :
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะใช้ ปพ.1 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะใช้ ปพ.1 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะใช้ ปพ.1 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตารางแสดงรายละเอียดศูนย์จัดค่ายยุวคอมพิวเตอร์

นักเรียนสามารถติดต่อสอบถามจากศูนย์ที่เปิดรับสมัครตามเขตรับผิดชอบ ได้ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้
ศูนย์จัดค่ายยุวคอมพิวเตอร์ จังหวัดที่ศูนย์ฯ รับสมัคร ชื่อผู้ติดต่อและที่อยู่ศูนย์ โทรศัพท์ติดต่อ

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
จ. เชียงราย www.samakkhi.ac.th
จำนวนที่รับ 40 คน

เชียงราย เชียงใหม่
พะเยา แม่ฮ่องสอน
ลำพูน น่าน
ครูจิตรกร ปันทราช (chittrakornp@gmail.com)
และครูณรงค์เดช ชัยวรรณา (08 5031 0526)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
08 1386 3416
Fax: 0 5371 3003
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
จ.อุตรดิตถ์
www.un.ac.th
จำนวนที่รับ 40 คน
อุตรดิตถ์ แพร่
พิษณุโลก ลำปาง
ครูนงนุช ชัยเนตร (08 6209 8327)
ครูกนกอร ผาสีกาย (08 5049 0484)
และครูเพียงเดือน โล่ห์สุดใจ (08 7849 0530)
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
0 5541 1105 ต่อ 211, 611, 216
Fax: 0 5541 3205
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
จ. กำแพงเพชร
www.kp.ac.th
จำนวนที่รับ 40 คน
กำแพงเพชร ตาก
พิจิตร สุโขทัย นครสวรรค์

ครูโศภิษฐ์ สวนปลิก (08 1655 9492)
และครูดิเรก ด้วงน้อย (08 1533 5773)
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

0 5571 7151
Fax: 0 5571 1012
โรงเรียนเลยพิทยาคม
จ. เลย
www.loeipit.ac.th
จำนวนที่รับ 40 คน
เลย อุดรธานี เพชรบูรณ์
หนองบัวลำภู หนองคาย
บึงกาฬ สกลนคร ขอนแก่น
มหาสารคาม นครพนม กาฬสินธุ์
ครูองอาจ เกตะวันดี
ครูศิรินันท์ จุลกาญจน์
และครูวิภาวี วีระสุโข (08 6242 1458)
โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย 42000
08 6451 3776
Fax: 0 4286 1566
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
จ.นครราชสีมา
www.rajsima.ac.th
จำนวนที่รับ 40 คน
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
ชัยภูมิ ยโสธร มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี
ครูนิพนธ์ สมัครค้า
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
08 9846 4100
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
จ. อ่างทอง
www.sa.ac.th
จำนวนที่รับ 40 คน
อ่างทอง สุพรรณบุรี
อยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท
อุทัยธานี สระบุรี ลพบุรี
ครูกษิดิ์เดช พุ่มสาขา (08 1852 9618)
และครูพรรณี เย็นบำรุง (08 1644 7757)
โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
0 3561 1511 ต่อ 113
Fax: 0 3561 5531
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
จ. กรุงเทพฯ www.suriyothai.ac.th
จำนวนที่รับ 80 คน
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร
สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานีนครปฐม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี ตราด
ครูอ้อ ลิ้มเฉลิม โทร. 0813720793
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล 0818693782
และครูสมชาย น่วมกลิ่น 0891034274
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1 ถ.เจริญกรุง 57 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0 2211 0383 ต่อ 435
และ 0 2211 9850
Fax: 0 2211 9937 ต่อ 109,111
โรงเรียนพรหมานุสรณ์
จ.เพชรบุรี www.lelawadee.in.th/yc
จำนวนที่รับ 40 คน
เพชรบุรี กาญจนบุรี
ราชบุรี สมุทรสงคราม
ครูปรีชา จันทร์เปล่ง (08 1941 5509)
และครูฉัตรชัย นาสถิตย์ (08 1856 5204)
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
0 3242 7032 ต่อ 127
Fax: 0 3242 5809
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
จ. ประจวบคีรีขันธ์ www.prachuabwit.ac.th
จำนวนที่รับ 40 คน
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
ระนอง พังงา
ครูชะอ้อน แก้วชูเสน (08 1446 9619)
และครูคัคนางค์ คูหาทอง (08 1446 9639)
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
0 3261 1103 ต่อ 306
Fax: 0 3260 3576
โรงเรียนเบญจราชูทิศ
จ.นครศรีธรรมราช
www.benjama.ac.th
จำนวนที่รับ 40 คน
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต
ครูพงศ์ศักดิ์ ลีละวัฒนพันธ์
และครูเสาวนีย์ ลีละวัฒนพันธ์ (08 1978 6930)
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หมู่ 3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
0 7531 6458,
0 7544 7004-5 ต่อ 1015
Fax: 0 7544 7154
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
จ.สงขลา
www.hatyaiwit.ac.th
จำนวนที่รับ 40 คน
พัทลุง ตรัง
สตูล สงขลา
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
ครูอำนาจ มณีดุลย์ (amnard@hatyaiwit.ac.th)
ครูสุวรรณา เพชรแก้ว (joy@hatyaiwit.ac.th)
และครูก่อเกียรติ วิริยะสมบัติ (mailto:่jom@hatyaiwit.ac.th)
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
08 1542 2063,
08 3171 2028,
08 1479 5344,
0 7422 0404 ต่อ 153
Fax: 0 7424 5288

หมายเหตุ : (1) ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ที่ระบุไว้ได้ทุกที่เพื่อ download หลักฐานการสมัคร รวมทั้ง http://oho.ipst.ac.th/ และ www.thaigoodview.com
(2) ให้ยึดที่ตั้งของโรงเรียนเป็นหลัก ในการสมัครเข้าศูนย์ฯ ให้ตรงตามจังหวัดที่ระบุไว้ในตาราง
(3) หากส่งใบสมัครมากกว่า 1 ศูนย์จะโดนตัดสิทธิ์