หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


รูปภาพของ webmaster

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย พุทธศักราช 2552

ความนำ 
          การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพือพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ ยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศผลการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 พบว่า หลักสูตรมีข้อจำกัดหลายประการจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรกำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 ขึ้น โดยยึดหลักความมีเอกภาพด้านนโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ กล่าวคือ เป็นหลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสร้างหลักสูตรยืดหยุ่น กำหนดจุดหมาย ซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในภาพรวม 12 ปี เฉพาะส่วนที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา จัดทำสาระในรายละเอียดเป็นรายปีหรือรายภาคเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ของชุมชน สังคม คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยคำนึงถึงความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
          การจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาบุคคลให้เจริญงอกงามทั้งด้านความรู้ ความคิด คุณธรรม ความสามารถ กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เป็นคนที่สมบูรณ์โดยยึดหลักผู้เรียนสำคัญ ที่สุด ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและ เต็มศักยภาพ ให้ความสำคัญต่อความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทย ระบบการเมือง การปกครองใ