บทบาทหน้าที่ของผู้บริโภค


รูปภาพของ sasanunt

 


  ก่อนซื้อสินค้าหรือบริการ

1. ผู้บริโภคต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น ก่อนซื้อสินค้าให้ตรวจสอบฉลากบนหีบห่อ
ว่ามีการแสดงฉลากครบถ้วนหรือไม่หรือให้พิจาณาข้อความโฆษณาให้รอบคอบและหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้า

2. การทำสัญญาผูกพันทางกฎหมายโดยมีการลงลายมือชื่อ ผู้บริโภคต้องตรวจสอบความชัดเจนของเงื่อนไขในสัญญาว่า
เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือไม่ ถ้าไม่เข้าใจเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ให้ปรึกษาผู้ที่มีความรู้ให้แน่ชัดเสียก่อน

  หลังซื้อสินค้าหรือบริการ

1. หลังจากตกลงซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว ผู้บริโภคต้องตรวจดูใบเสร็จรับเงินว่ามีการระบุรายละเอียดการซื้อขายสินค้าหรือบริการครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ โดยในใบเสร็จรับเงินจะต้องมีชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ขาย ประเภทสินค้าหรือบริการที่ซื้อ ราคา และลงรายชื่อผู้ขายให้ชัดเจนด้วย หากผู้ขายไม่ได้มอบใบเสร็จรับเงินให้ ผู้บริโภคมีหน้าที่ทวงถามใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อสินค้าหรือบริการซึ่งหากสินค้าหรือบริการเกิดปัญหา จะสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการร้องเรียนได้

2. ในกรณีที่มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ประกอบธุรกิจ ต้องเก็บเอกสาสัญญาต่าง ๆ โดยเฉพาะเอกสารโฆษณาและใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย

3. เมื่อผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ ผู้บริโภคมีหน้าที่ร้องเรียนตามสิทธิของตน 


รวบรวมโดย : คุณครูศศนันท์ กฤษณะวนิช

อ้างอิงข้อมูลจาก :
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ เรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522.
http://www.ocpb.go.th/

 

สร้างโดย: 
คุณครูศศนันท์ กฤษณะวนิช และ น.ส.สิริกาญจน์ ปริสาโรจน์