หลักการและวิธีการเลือกบริโภค


รูปภาพของ sasanunt

 " อ่านฉลากให้ดี-รู้วิธีในการใช้-ไม่เข้าใจต้องซักถาม-อย่าหลงเชื่อตามคำโฆษณา-ทำสัญญาต้อง 'รัดกุม' "
 

 
 


รวบรวมโดย : คุณครูศศนันท์ กฤษณะวนิช

อ้างอิงข้อมูลจาก :
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ เรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522.
http://www.ocpb.go.th/

 

สร้างโดย: 
คุณครูศศนันท์ กฤษณะวนิช และ น.ส.สิริกาญจน์ ปริสาโรจน์