สิทธิผู้บริโภค


รูปภาพของ sasanunt

 

    


               ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติสิทธิของผู้ บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย 5 ประการ ดังนี้

      สิทธิผู้บริโภค ข้อที่ 1

 “ข้อ 1 สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง
และเพียงพอ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ”

          ฉลาก
               บุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับฉลากสินค้าที่เพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด
          ในการซื้อสินค้า เช่น
                      - ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้า
                      - ชื่อและที่อยู่ผู้ประกอบการ
                      - ขนาด ปริมาณ ปริมาตร น้ำหนัก 
                      - วิธีใช้
                      - ข้อแนะนำในการใช้ / ข้อห้ามใช้
                      - คำเตือน
                      - วันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุ
                      - ราคาที่ระบุหน่วยเป็นบาท

          โฆษณา
               บุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าหรือบริการ เช่น 
                      - การใช้ข้อความที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
                      - การใช้ข้อความที่ไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
                      - การใช้ข้อความที่ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
                      - การใช้ข้อความที่ไม่เป็นการสนับสนุนโดยตรง/โดยอ้อมให้กระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมหรือนำไปสู่
                        ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
                      - การใช้ข้อความที่ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก/เสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
                      - การใช้ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

          สัญญา
               บุคคลที่เป็นผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการทำสัญญา เช่น
                      - การใช้ข้อสัญญาที่จำเป็น
                      - การห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ซึ่ง สคบ. ได้กำหนดให้ธุรกิจบางประเภทเป็นธุรกิจที่ควบคุม
                        สัญญาและธุรกิจที่ควบคุมรายการหลักฐานที่ผู้บริโภคได้รับการเอาเปรียบมาก เช่น
                      - ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ / รถจักรยานยนต์
                      - ธุรกิจให้เช่าซื้อก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้ม