ความหมายของ "ผู้บริโภค"


รูปภาพของ sasanunt

     


               ผู้บริโภค  หมายถึง  ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ  เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ  และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ  แม้มิได้เสียค่าตอบแทนก็ตาม

 

ก่อนและหลังซื้อสินค้าหรือใช้บริการ อย่าลืม !!
    1.  ตรวจสอบชื่อ/ที่อยู่ของผู้ขาย
    2.  ตรวจสอบ/ทดลองสินค้าก่อนซื้อ
    3.  อ่านสัญญาให้รอบคอบ
    4.  อ่านฉลากสินค้าให้เข้าใจ  
    5. เก็บหลักฐานให้ดี เช่น ใบสัญญา ใบเสร็จรับเงิน ใบรับประกัน แผ่นพับโฆษณา


รวบรวมโดย : คุณครูศศนันท์ กฤษณะวนิช

อ้างอิงข้อมูลจาก :
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ เรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522.
http://www.ocpb.go.th/

 

สร้างโดย: 
คุณครูศศนันท์ กฤษณะวนิช และ น.ส.สิริกาญจน์ ปริสาโรจน์