ครูวีณา รัตนสุมาวงศ์


รูปภาพของ veena

ครูวีณา  รัตนสุมาวงศ์  

ครูคศ.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เริ่ม พฤษภาคม 2554

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2554

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/6 ปีการศึกษา 2552 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/4 ปีการศึกษา 2553

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ปีการศึกษา 2554

ผู้ประสานงานรายวิชา อ43101 ภาษาอังกฤษหลัก

สารานียกรศรีสุริโยทัย  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 - ปัจจุบัน

กรรมการมูลนิธิโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ผู้ประสานงานหลักสูตร MEP ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 - 2552

กรรมการจัดงาน Open House 2009 ณ เดอะมอลล์ (งามวงศ์วาน ) วันที่ 22-23 สิงหาคม 2552

จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน

- เน้นเศรษฐกิจพอเพียง

- เน้นคุณธรรม

- เน้นท้องถิ่น

- สิ่งแวดล้อม

ทำหลักสูตร On line ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ 1  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2552
ครั้งที่ 2  วันที่ 21-23 เมษายน 2552
ครั้งที่ 3  วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2552

ร่วมเดินการกุศลในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2552 ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ร่วมงานโบว์ลิ่งการกุศลในวันที่ 2 สิงหาคม 2552 ณ สยามพารากอน

เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในวันที่ 1  สิงหาคม 2552 ณ  โรงเรียนศรีอยุธยา ผลการสอบได้ระดับ "Advance"Smile

นำเสนอโรงเรียนมาตรฐานสากล 1 ใน 500 โรงเรียน ณ Government Complex on December 20, 2010 

ประชุมปฏิบัติการขยายผลการอบรมครู master teachers เพื่อพัฒนาคุณภาพครูภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 วันที่ 25 ธันวาคม 2553

ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนสองภาษารูปแบบEIS (English for Integrate Study)ทาง Cyber Education ในระบบ VDO Conference ด้วยโปรแกรม Elluminate ทั่วประเทศในปีการศึกษา๒๕๕๔ ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม อ บางพลี จ.สมุทรปราการ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔

สัมมนาวิชาการเรื่อง Practical Strategies for English Teachers Professional Development ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔

สัมมนาศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาจีน ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ  วันที่ 4 - 5 มีนาคม  2554

การประชุม "ร่วมสร้างห้องเรียนคุณภาพกับโทรทัศน์ครู ณ โรงเรียนหอวัง 20 พ.ค. 54

การประชุมปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ณ โรงเรียนหอวัง 20-21  พ.ค. 54

สถาบัน Boston Bright จัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้นักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2554

นำนักเรียนแข่งขัน Spelling Bee ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554

การประชุมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมเอลิซาเบธ  โรงเรียนสตรีวิทยา

การประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการภาษาต่างประเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤธิ์ทางการเรียน วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องสื่อประสม  อาคารวชิรา  โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมิอของคณะมนุษยศาสคร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า วันที่ 9 -10 สิงหาคม 2554

วันที่ 19 ส.ค. 54 นำนักเรียนนางสาวนันทนิธี  ลาภสุขโสภณ ม.6/3  ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ และนางสาวธันวา ม.6/6 แข่งขันการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ  ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิกล

Spelling Bee 2011   แข่งขันรอบประจำภาคกลาง
รายชื่ออาจารย์   นางสาววีณา  รัตนสุมาวงศ์  -เบอร์ติดต่อ 086.324.5308  ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนในวันแข่งขัน  1  ท่าน  นักเรียน 12  คน

เลขประจำตัวผู้สอบ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย สถานศึกษา จังหวัด Email Address
65 เกศกานดา ปันต่า สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร notmuggle_violet@hotmail.com
119 ธนัชพร ลาภประชา สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร donut_bowl@hotmail.com
138 ชาลิสา ทัศนเมธิน สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร osaka_502@hotmail.com
221 จิตตานันทิ์ สรรพวัฒน์ สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร jt_nungning@hotmail.com
249 ธนาพร กังสวิวัฒน์ สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร nu-mink-m11@hotmail.com
257 พีรดา อัศวารยานันท์ สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร musictime_patty_svnfc@hotmail.com
273 ณิชากร ปานสายลม สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร lovy-l.345_tata@hotmail.com
442 กรชนก ธิติทรัพย์เลิศ สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร Cheeky_pan_halo@hotmail.com
452 กรรณิการ์ บุญทำดี สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร nove.junejocund@hotmail.com
455 ณัฐพร คำแถลง สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร nong_bee_37@hotmail.com
458 อรอนงค์ เลิศสมผล สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร yupomari@hotmail.com
497 รัชนก ทิณบุตร สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร plar_285976@hotmail.com

    แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ1.นางสาวพีรดา อัศวารยานันท์          ม. 52.นางสาวเกศกานดา ปั้ต่า                ม.5 
Crossword Competition ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
งานโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีวิชาการ ปี2554  11 ก.พ.55
1.    
    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้เงินรางวัล  800 บาท
     
 นางสาวเพ็ญพิชชา  หวังลาวัลย์    ม..3
2.            เด็กหญิงวิสสุตา       วจนะจรรยา    ม.3 
เข้าอบรมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการนิเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ สพม.2 วันที่ 3-4 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  อบรม TQA  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  7  มีนาคม  2556