เฉลยข้อสอบ o-netเฉลยข้อสอบ o-net


45. หลักในการออกกำลังกาย เพื่อให้หัวใจแข็งแรง ใช้อักษรย่อตามข้อใด
     1) FITT
     2) FITG
     3) FIIT
     4) FITI

ตอบ ข้อ  1) FITT
โปรแกรมการออกกำลังกาย หลักของการสั่งการรักษาด้วยการออกกำลังกายประกอบด้วย FITT คือ
F = frequency หรือ ความถี่ การออกกำลังกาย 3–5 วันต่อสัปดาห์จะมีผลดีต่อการลดระดับความดันโลหิตแล้ว อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาพบว่า การออกกำลังกายแต่ละครั้งจะมีผลลดความดันโลหิตได้นานหลายชั่วโมง ดังนั้นจึงควรออกกำลังกายทุกวันหรือเกือบทุกวัน 5
I = intensity หรือ ความหนัก-เบา แนะนำให้ออกกำลังกายในระดับปานกลาง (moderate intensity exercise) คือ ที่ระดับประมาณ 40-60% VO2R หรือที่ Rate of Perceived Exertion Scale ที่คะแนน 12-13 (คะแนน 6-20) ตามตารางที่ 3 และ 4 ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือ ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่มี HT ต้องการออกกำลังกายแบบหนักมาก (vigorous exercise) ก็สามารถทำได้แต่ควรพิจารณาเป็นรายๆ และควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
T = time หรือ ระยะเวลา การศึกษาส่วนใหญ่จะใช้การออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง (continuous exercise) โดยมีระยะเวลา 30–60 นาที ระยะเวลาช่วงนี้จะไม่พบความแตกต่างต่อการลดความดันโลหิต อย่างไรก็ตาม อาจแบ่งการออกกำลังกายเป็นช่วงได้ (intermittent exercise) โดยแบ่งเป็นระยะเวลาช่วงละอย่างน้อย 10 นาที สะสมให้ได้ระยะเวลาทั้งหมด 30-60 นาทีต่อวัน
T = type หรือ ประเภทของการออกกำลังกาย ควรเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นหลัก และประกอบด้วยการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเป็นส่วนเสริม

46. ข้อใดเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของชุมชน
     1) โฟร์และมดเป็นผู้นำของชุมชน โดยมีบทบาทในการร่วมกิจกรรมกับชุมชนและมีความเป็นผู้นำ  กล้าคิด กล้าตัดสินใจ เสียสละ   และสนใจงาน
     2) อั้มยึดวัฒนธรรมประเพณีจากต่างประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้า
     3) ติ๊กมีมนุษยสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับเฉพาะชาวบ้านที่มีมนุษยสัมพันธ์ด้วย
     4) ผู้ใหญ่บ้านพอล เรี่ยไรเงินจากชาวบ้านเพื่อไปสร้างป้อมยาม
ตอบ ข้อ 1) โฟร์และมดเป็นผู้นำของชุมชน โดยมีบทบาทในการร่วมกิจกรรมกับชุมชนและมีความเป็นผู้นำ  กล้าคิด กล้าตัดสินใจ เสียสละ และสนใจงาน
การมีผู้นำชุมชนที่ดีจะสามารถทำให้ชุมชนพัฒนาไปในด้านต่าง ๆ ได้ดีด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน  การรักษาความปลอดภัยในแก่สมาชิกในชุมชน

47. ข้อใดเป็นสาเหตุจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
     1) หยอกล้อกันขณะทำงาน
     2) สวมแว่นกรองแสง
     3) สวมใส่ที่อุดหูที่ครอบหู
     4) สวมถุงมือป้องกันการทำละลาย

ตอบข้อ 1 เพราะการหยอกล้อกันในที่ทำงานอาจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ซึ่งตัวเลือกข้ออื่นๆเป็นการแสดงถึงการป้องกันอุบัติเหตุ

48. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประเมินผลกระทบจากพฤติกรรมเสี่ยงของอุบัติเหตุทางอ้อม
     1) ค่ารักษาในโรงพยาบาล
     2) ค่าฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
     3) ความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวและผู้เป็นที่รัก
     4) ชดเชยระหว่างการเจ็บป่วย
ตอบข้อ 3 เพราะความสูญเสียทางตรง

แหล่งที่มา http://www.ismed.or.th/SME2/src/bin/controller.php?view=knowledgeInsite.KnowledgesDetail&p=&nid=&sid=29&id=1757&left=10&right=11&level=3&lv1=3