รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการโอเพนซอร์สคิวบิกโรโบโค้ด ศูนย์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


รูปภาพของ webmaster

รายชื่อผู้สมัครศูนย์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เข้าร่วมอบรมโครงการโอเพนซอร์สคิวบิกโรโบโค้ด 

ดูสถานที่ตั้งและการเดินทางมายังโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

        เนื่องจากการอบรมครั้งนี้สามารถรับได้เพียง 60 คนเท่านั้น แต่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่สามารถรับสมัครได้ ดังนั้น ขอให้โรงเรียนที่สมัครเกินกว่า 4 คน ให้สิทธิ์เข้ารับการอบรมได้เพียง 4 คน เท่านั้น โดยตัดรายชื่อลำดับที่ 5 ออก หากโรงเรียนใด จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าอบรม ขอให้ส่ง e-mail แจ้งได้ที่ ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ที่ webmaster@thaigoodview.com หากไม่แจ้งก็ถือว่าผู้เข้าอบรมคือลำดับที่ 1-4

1. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
    1.ด.ช.สรวิชญ์     เลิศวิไลกุลนที         นักเรียนชั้นม.3      
    2.ด.ช.เทิดศักดิ์    วงษ์สวรรค์             นักเรียนชั้นม.3    
    3.ด.ช.ชัชวัสส์      เกียรติคุณโสภณ      นักเรียนชั้นม.3    
    4.ด.ช.รังสิมันตุ์     จีนเกิด                  นักเรียนชั้นม.3      
    5.นายกตัญญูู       กถินทอง               นักเรียนชั้นม.5  
    ครูผู้ดูแล ครูชัชวาล จันทรโชติ (กรุณาติดต่อกลับเพื่อแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ด้วยครับ)

2. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1/92 ตำบลบางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    1.น.ส.กมลรัตน์ พัดมา                      นักเรียนชั้นม.3
    2.ด.ญ.ณีรนุช หวังรุ่งโรจน์                 นักเรียนชั้นม.3
    3.น.ส.ปัทมปาณี แสนกล้า                 นักเรียนชั้นม.3
    4.น.ส.เพชรวดี คันธี                         นักเรียนชั้นม.3
    5.นายสิริโยธิน ไหลกูล                      นักเรียนชั้นม.3
    ครูผู้ดูแล ครูทวีศักดิ์ ภู่ชัย โทรศัพท์ 089-6606150

3. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เลขที่ 1466 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100
     1.ด.ช.ปรินทร ปิยะประภาพันธ์            นักเรียนชั้นม.3
     2.ด.ช.สรัล รักวิจิตรศิลป์                   นักเรียนชั้นม.3
     3.ด.ช.อานน จิรกิตติยากร                 นักเรียนชั้นม.3
     4.นายปิยชัย นาคอ่อน                     นักเรียนชั้นม.3
     5.ด.ช.พงศกร จิระชาญชัยศิริ             นักเรียนชั้นม.2
     ครูผู้ดูแล ครูไพบูลย์ ปัทมวิภาค โทรศัพท์ 089-1705768

4. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4 ตำบลปากเกร็ด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
    1. น.ส.พิรญาณี จันทร์งาม                 นักเรียนชั้นม.4
    2. นายจารุเมศ เชิงสุวรรณวงศ์            นักเรียนชั้นม.4
    3. ด.ช.เจตน์ ระรวยทรง                    นักเรียนชั้นม.2
    4. นายบุณยกร จันทรานุสนธิ์              นักเรียนชั้นม.5
    5. ด.ช.อภิมุข เจนวิถีสุข                    นักเรียนชั้นม.2
    ครูผู้ดูแล ครูสุพรรณี สุภีรัตน์ โทรศัพท์ 089-8821951

5. โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 ตำบลผักไหม  อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์ 33210
    1. นายอาทร ยอดจันทร์                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
    2. นายธวัชชัย แสงธรรม                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
    3. นางสาวสุนิสา วิเศษชาติ              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
    4. นางสาวรุ่งฤดี กระสังข์                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
    5. นายพงษ์ศิริ แหวนวงษ์                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
    ครูผู้ดูแล ครูกฤษณาพร  จันทะพันธ์ โทรศัพท์ 087-9586200

6. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เลขที่ 51 หมู่ 6 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12140
    1. ด.ญ.ณิชกานต์ บุญทวี                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
    2. ด.ญ.ณิชมน บุญเทวี                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

    3. ด.ช.วรเทพ วงศ์วิริยะสิทธิ์             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
    4. ด.ญ.นภัสสร ธรรมวิวัฒนุกูร            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
    5. ด.ช.บุญฤทธิ์ พิริย์โยธินกุล            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
    ครูผู้ดูแล ครูอดิเรก สัญญะเขื่อน โทรศัพท์ 081-2355899

7. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เลขที่ 1/1 ม.6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ...
    1. ด.ญ.มนมนิสรา บุญเทวี                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
    2. ด.ญ.ณัฐญดา บัติทิม                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
    3. ด.ญ.กรรณิการ์ มนัสทวี                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
    4. ด.ช.ธีรพัสร์ เจนรุ่งโรจน์                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
    5. ด.ญ.สุชานันท์ พุ่มพฤกษา             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
    ครูผู้ดูแล ครูคมเวช แดงประไพ โทรศัพท์ 083-7038110

8.  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
    1. น.ส.มณีทิพย์ เจริญสุข                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
    2. น.ส.ศาตนาถ ไหล่ไพบูลย์              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
    3. น.ส.กานต์ชนิต โยธารักษ์              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
    4. ด.ญ.มณฑิรา เชาวเลิศเสรี             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
    5. น.ส.กัลยรัตน์ แววรวิทย์                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
    ครูผู้ดูแล ครูอ้อ ลิ้มเฉลิม โทรศัพท์ 081-3720793

9. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เลขที่ 51 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ ฯ รหัสไปรษณีย์ 10140
    1. ด.ช.ธนกร  มาบางยาง                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    2. ด.ช.กฤตภาส เชี่ยวชาญกุล           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    3. ดญ.จิรภาภรณ์  เพชรบุรี               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    4. ดญ.วรินทร  เมืองพวน                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    5. ด.ญ.วรรณ์วิดา  ตีไชยรัมย์            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    ครูผู้ดูแล ครูวรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์ โทรศัพท์ 089-0037533

10.  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  เลขที่ 39/4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 1120
     1. นายนันทิพัฒน์ นาคทอง              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
     2. นายชัยพร  ระเบียบการดี             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
     3. ด.ช. สุวินนท์  พฤกษ์วัฒนาชัย      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
     4. ด.ช. สาโรช  เตรียมชัยศรี           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
     ครูที่ปรึกษา ว่าที่ร้อยตรีอัศวิน  สุรวัชโยธิน โทรศัพท์ 086-8842305

11. โรงเรียนสตรีวิทยา เลขที่ 82 แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
     1. น.ส.กนกพร บุญพจนเวชกิจ         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
     2. น.ส.ภิญญา ตันติภัทรกุล             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
     3. น.ส.ปรินดา ศาตะมาน                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
     4. น.ส.ศิรดา ทรงศิริ                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
     ครูที่ปรึกษา ครูฐิติภัทร ทองมา โทรศัพท์ 089-4260655

12. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 2/617 ศุภาลัยบุรี แบลคลอง 4 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 10120 
     1. นายทศพล ป้อมสุวรรณ              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
     2. น.ส.ชนกนาถ มีแก้ว                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
     3. นายนัฐดนัย อ่อนบัวขาว             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
     4. นายอนันต์ สาธุธรรม                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
     5. นายสุโรตม์ วงศไพบูลย์              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
     ครูที่ปรึกษา ครูธนพร กลัดเจริญ โทรศัพท์ 086-3229945

13. โรงเรียนวัดสระเกศ เลขที่ 344 แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100
     1. นายภานุเทพ เอกสถานนท์          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
     2. นายณัฐกานต์ บรรเทา               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
     3. นายอภิรักษ์ วิวิธปฎิเวธ              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
     4. นายอานนท์ โอสถรูป                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
     5. นายภูมินทร์ สถิรพันธ์พงศ์            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
     ครูอรนุช ผ่องอากาศ โทรศัพท์ 081-4456269

14. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เลขที่ 25 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500
     1. น.ส.กมลพรรณ  ลิ้วประเสริฐ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
     2. ด.ญ.ธัญชนก    วิริยประภาพร      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
     3. ด.ญ.ธันยาพร    ศรีสกุลภิญโญ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
     4. ด.ญ.ธันยาภัทร์  กีรติศุภเศรษฐ์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
     ครูที่ปรึกษา ครูบัณฑิต แสงวิทยเวช โทรศัพท์ 0868987838

15. โรงเรียนโยธินบูรณะ เลขที่ 1162 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10300
     1. นายตรีพัชร ทัศนวิจิตรวงศ์         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
     2. ด.ช.ศิวกร ชาญพิทยานุกูลกิจ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
     3.ด.ช.วรัณ ทวีกาญจน์                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
     4. ด.ช.บุญฤทธิ์ กล่ำโพลัง            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
     5. ด.ช.คมกฤช ดีสมเจริญเดช        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
     ครูที่ปรึกษา ครูกมลอร เดชประดิษฐ์ โทรศัพท์ 0892018976

16. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เลขที่ 252 แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
     1. นายเป็นเอก ลีลาเลิศประเสริฐ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
     2. นายสมิทธิ์ มณีฉาย                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
     ครูที่ปรึกษา ครูบุญเทวี พวงศิริ โทรศัพท์ ............