โครงการโอเพนซอร์สคิวบิกโรโบโค้ด 2552


รูปภาพของ webmaster

หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | กิจกรรม | ศูนย์จัดกิจกรรม | ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 

อ่านรายชื่อผู้สมัครศูนย์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

 

โครงการโอเพนซอร์สคิวบิกโรโบโค้ด 2552

ในโลกที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หากมองทางด้านมุมบวก เทคโนโลยีมีส่วนในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจมากมาย หากพิจารณาผลกระทบทางด้านลบ เทคโนโลยีไอซีทีก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมหลายอย่าง โดยเฉพาะปัญหาวิกฤติสังคมที่เกิดกับเด็กและเยาวชน กระทบและสร้างปัญหาที่รุนแรง เช่นปัญหาเด็กติดเกม ติดเน็ต ติดแชต ปัญหาการถูกล่อลวง ปัญหาการใช้สื่อไม่เหมาะสม ปัญหาการไม่รู้คุณค่าของไอซีที การใช้ไอซีทีอย่างฟุ่มเฟือย การหลงในเรื่องไร้สาระ โดยเฉพาะความสนุกสนาน ทำให้ไม่สนใจเรียนหนังสือ การหนีเรียน การเรียนตกต่ำ สร้างความทุกข์ใจให้กับผู้ปกครองในยุคสมัยนี้อย่างมาก

เนื่องจากเทคโนโลยีไอซีทีได้รับความสนใจในหมู่เด็กและเยาวชนมาก เด็กและเยาวชนเรียนรู้เร็ว การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีคือ การหาสิ่งที่มีสาระมาทดแทน และสร้างภูมิคุ้มกัน โดยเปิดพื้นที่กิจกรรมทางเลือกที่สนุกสนาน มีสาระ และสร้างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ทำให้เกิดความสนุกสนานและมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาไปในแนวทางที่ถูกต้อ ความสนใจของเด็กและเยาวชน กับเรื่องไอซีทีเป็นทุนเดิม การสร้างพื้นที่กิจกรรมที่สนุกและมีสาระทำให้เด็กได้เห็นและเข้าใจเทคโนโลยี และสามารถพัฒนาตามแนวคิดจินตนาของตัวเอง

ปัจจุบัน ทักษะการโปรแกรมกำลังเป็นหนึ่งในทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ และเหล่านักการศึกษาต่างก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาทางด้านนี้ จึงได้มีการนำเครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหนึ่งในเครื่องมีเหล่านี้ ก็คือการใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็กเพื่อประกอบการเรียนการสอนนั่นเอง หนึ่งในโปรแกรมเหล่านั้นคือ หุ่นยนต์โรโบโค้ด หุ่นยนต์ในไซเบอร์สเปซแบบโอเพ็นซอร์ส ที่ช่วยในเรื่องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) โดยมีกลุ่ม Cubic Creative ผู้ซึ่งมีส่วนในการริเริ่มจัดกิจกรรมโปรแกรมโอเพนซอร์ส โรโบโคดจูเนียร์ มานานกว่าสามปี เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อเน้นเรื่องสำคัญในเรื่องการพัฒนาความรู้ทางด้านการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบสนุกสนาน และ สร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการกระตุ้นความสนใจด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อส่งสริมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2554 ทางคณะวิศวฯ อยากให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การจัดโครงการค่ายเยาวชนการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์แบบเสมือน Cubic Robocode Camp ครั้งนี้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงกับฐาน จำนวน 60 คน พี่เลี้ยงและทีมงานจากกลุ่ม Cubic Creative โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์บังคับหุ่นยนต์แบบเสมือนที่ผสมกับกิจกรรมที่ท้าทาย สร้างสรรค์ และสนุกสนาน  

น้อง ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Cubic Robocode Camp On-tour #2  

พบกันที่..

 • โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, 9-10 ม.ค 2553
   
 • โรงเรียนลำปางกัลยาณี, 16-17 ม.ค 2553
   
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย , 23-24 ม.ค 2553
   
 • โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน, 30-31 ม.ค 2553
   
 • โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย,6-7 ก.พ 2553
   
 • โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา, 13-14 ก.พ 2553
   
 • โรงเรียนระยองวิทยาคม, 13-14 มี.ค 2553