นายวิริยะ โภคาพันธ์


รูปภาพของ viriya


นายวิริยะ  โภคาพันธ์  อายุ 50 ปี  ตำแหน่ง ครู (คศ.3)
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้างานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
หัวหน้าคณะสุพรรณิการ์
งานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

E - mail : viriya2091@hotmail.com