ระบบต่างๆของร่ายกายในสิ่งมีชีวิตระบบไหลเวียนเลือดสิ่งมีชีวิต
          
                        เป็นระบบที่ลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ สามารถช่วยในการรักษาสมดุลของกรดเบส และ
 อุณหภูมิในร่างการ ระบบไหลเวียนโลหิต: หัวใจ, เลือด,และเส้นเลือด ระบบไหลเวียนโลหิตยังรวมไปถึง
pulmonary circulation คือ ระหว่างหัวใจและปอด และ systemic circulation คือระหว่างหัวใจและร่างกาย

 สัตว์ที่มีระบบเลือด พบในไฟลัมแอนีลิดาถึงคอร์ดาตา
        ระบบเลือดแบ่งเป็น2ประเภท คือ 1.ระบบเลือดเปิด2.ระบบเลือดปิด
 1.ระบบเลือดเปิด(open circulatory system)ดป็นระบบเลือดที่ไหลออกจากหัวใจไปเส้นเลือดแล้วไหลออก
จากเส้นเลือดไปผ่านช่างว่างตามลำตัวแท้(true coelom) ทำให้ช่างว่างตามลำตัวมีเลือดผ่าน เรียกว่า Hamococelแล้ว
จึงคืนกลับสู่เส้นเลือด ระบบนี้จะไม่มีเส้นเลือดฝอยเพราะเลือดจะสัมผัสกับเนื้อเยื้อโดยตรง พบใน ไฟลัมอาร์โทรโพดา
มอลสัสกา(ยกเว้นหมึกและหอยงวงช้าง) และ เอไคดนเดอมาตา
 2.ระบบเลือดปิด ( close circulatory system)  เป็นระบบที่เลือดไหลเวียนในเส้นเลือดตลอดเวลาไม่ผ่าน
ช่องว่างตามลำตัว ระบบนี้มีเส้นเลือดฝอยเพื่อลำเลียงสารอาหารต่างๆ แต่จะไม่มี Hamococel พบในไฟลัมนีลิดา หมึก
แลพไฟลัมคอร์ดาตา ยกเว้น โปรคอร์เดต

ส่วนประกอบของระบบเลือด
   1.หัวใจ
       1.1 หัวใจเทียม  (pseudoheart) เช่น ไส้เดือน มีหัวใจเทียมซึ่งเป็นเป็นห่วงของเส้นเลือดพองออกมาสามารถบีบ

เลือดเป็นจังหวะ
                1.2 หัวใจ  มีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแบ่งเป็นห้องๆ ห้องที่รับเลือดเรียกว่า auricle

ส่วนเลือที่ส่งออกจากหัวใจเรียกว่า ventricle

               >> ปลามีหัวในทั้งหมด2ห้อง
               >> สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมีหัวใจทั้งหมด 3ห้อง
               >> สัตว์เลื้อยคลานมีหัวใจทั้งหมด4ห้อง แบบไม่สมบูรณ์ แต่ยกเว้น จระเข้
               >> สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลุกด้วยนมมีหัวใจทั้งหมด 4ห้องแบบสมบูรณ์

โครงสร้างของหัวใจคน
      ผนังหัวใจผนังของหัวใจประกอบด้วยเนื้อเยื่อสามชั้น ได้แก่
• ผนังหัวใจชั้นนอก (Epicardium) เป็นชั้นที่ติดต่อกับเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน
                  (Visceral layer of pericardium) ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เหนียวและแข็งแรง
• ผนังหัวใจชั้นกลาง (Myocardium) เป็นชั้นที่มีความหนามากที่สุด และประกอบ
                 ด้วยกล้ามเนื้อหัวใจเกือบทั้งหมด
• ผนังหัวใจชั้นใน (Endocardium) เป็นชั้นบางๆที่เจริญมาจากเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด


หัวใจห้องบนขวา (Right atrium)
                       มีหน้าที่รับเลือดที่มาจากหลอดเลือดดำใหญ่ซุพีเรียเวนาคาวา (superior vena cava) 
ซึ่งรับเลือดมาจากร่างกายส่วนบน และหลอดเลือดดำใหญ่อินฟีเรียร์เวนาคาวา
(Inferior vena cava)รับเลือดมาจากร่างกายช่วงล่าง ผนังของหัวใจห้องนี้ค่อนข้างบาง 
โดยเฉพาะทางด้านที่ติดกับหัวใจห้องบนซ้าย จะมีรอยบุ๋มที่เรียกว่า ฟอซซา โอวาเล (Fossa ovale) 
ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างหัวใจห้องบนทั้งสองห้องระหว่างที่อยู่ในครรภ์ โดยปกติจะ
ไม่มีช่องเปิดใดๆ แต่ในกรณีที่รอยบุ๋มดังกล่าวนี้ยังคงเหลือช่องเปิดอยู่ อาจทำให้การไหลเวียน
ของเลือดภายในหัวใจผิดปกติได้ เลือดจากหัวใจห้องบนขวาจะไหลเข้าสู่หัวใจห้องล่างขวา

หัวใจห้องล่างขวา (Right ventricle)
       หัวใจห้องล่างขวาจะอยู่ทางด้านหน้าสุดของหัวใจ และพื้นผิวทางด้านหลังของหัวใจห้องนี้จะติดกับกะบังลม
 หัวใจห้องล่างขวาทำหน้าที่รับเลือดจากหัวใจห้องบนขวา แล้วส่งออกไปยังปอด ผ่านลิ้นหัวใจพัลโมนารี่เซมิลูนาร์
 (pulmonary semilunar valve) และหลอดเลือดแดงพัลโมนารี (pulmonary arteries) ที่ผนังของหัวใจห้องที่จะ
 มีแนวของกล้ามเนื้อหัวใจที่สานต่อกัน และมีเอ็นเล็กๆที่ควบคุมลิ้นหัวใจไตรคัสปิด ซึ่งเรียกว่า คอร์ดี เทนดินี่
 (chordae tendinae) ซึ่งทำหน้าที่ยึดลิ้นหัวใจไตรคัสปิดไม่ให้ตลบขึ้นไปทางหัวใจห้องบนขวาระหว่างการบีบตัว
 ของหัวใจห้องล่าง ดังนั้นจึงป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับผ่านทางลิ้นหัวใจไตรคัสปิด (Tricuspid valve)