บุคลากรห้องสมุด


รูปภาพของ sss27149

 

 

บุคลากรห้องสมุด

 

                                                                  นางสาวเกวลิน   ทวีสุข            

                                                                     หัวหน้าบรรณารักษ์

                         นางวันเพ็ญ  ตีระกิจวัฒนา                                             นางสาวพิมลพร  ขาวเป็นใย

                                บรรณารักษ์                                                              ครูช่วยงานห้องสมุด