โคมไฟด้ายชื่อเรื่อง  โคมไฟด้ายแดง

จัดทำโดย  นางสาวพัชรีพร  จันทร์ส่อง

ครูที่ปรึกษา   อาจารย์สุคนธ์   ยลประสาน

สาระสำคัญ    

จุดประสงค์   1.เพื่อใช้ทักษะในการประดิษฐ์งานช่างใช้ในชีวิตประจำวัน

               2. เพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และสร้างจินตนาการ

               3.ทักษะต่างๆอาจนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ได้

วัสดุอุปกรณ์

 1. ลูกโป่ง

2.  กาว

3. ด้าย(สีอะไรก็ได้)

4.ปืนกาว

5.ไม้

6.สายไฟ

7.หลอดไฟ

 

วิธีการทำ

1.เป่าลูกโป่งให้พอเหมาะ และนำกาวมาทาให้ทั่วแล้วพันด้วยด้ายไปมาทับไปหลายรอบ

2.ให้กาวทาไปเรื่อยๆตลอดการพันด้ายรอบลูกโป่ง รอจะหลายสนิท

3.นำลูกโป่งมาปล่อยลมออก  แล้วเจาะรูตรงกลาง

4.นำชิ้นไม้ตัดตามขนาดที่ต้องการแล้วนำมาประกอบกัน

5.นำด้ายลูกโป่งมาใส่ตรงกลายระหว่างชิ้นไม้แล้วนำสายไปไฟใส่เข้าไป

6.ต่อสายไปให้ครบวงจร และใส่หลอดไปลงไป

7.จากนั้นนำสิ่งต่างมาประดับให้ดูสวยงาม

8. ลองเปิดไฟดูปแล้วจะปลื้มกับผลงานชิ้นโบว์แดงของเรา

 งบประมาณ

126  บาท

 

ระยะเวลาทำงาน

 

 

สถานที่

บ้านและโรงเรียน

 แหล่งเรียนรู้

http://topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock/2007/07/J5637277/J5637277.html

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ผลงานจะออกมาสวยงามสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องซื้อและรูปแบบก็ไม่ซ้ำใครทำให้เราภาคภูมิใจในผลงานของเราและสามารถนำมาตั้งดต๊ะตอนอ่านหลังสือได้ค่ะ

สะท้อนความคิด

   ผลงานชิ้นนี้ได้ใช่ว่ามีแค่เรื่องของความสวยงามเพียงอย่างดียวยงสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงนี้ที่ต้องอ่านหนังสือ เจ้าโคมไฟด้ายแดงก้สามารถนำมาใช้ได้จริง จึงทำห้ผลงานชิ้นนนี้ไม่ได้มีเพียงแต่รูปลกษณ์ภายนอกเท่านั้นแตต่ยังแฝงไปด้วยการใช้การในสหลากหลายด้านค่า