พื้นที่ห้องสมุด


รูปภาพของ sss27149

 

     

 

Surprised พื้นที่ห้องสมุด Surprised

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ อาคารกรองทอง มีขนาด ๕ ห้องเรียน กว้าง ๙ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

                                     การจัดพื้นที่ในห้องสมุด

                                         ๑. หนังสือทั่วไป – หนังสือใหม่                   ๖. วารสาร, หนังสือพิมพ์

                                         ๒. หนังสือนวนิยาย – เรื่องสั้น                     ๗. ห้องเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

                                         ๓. หนังสืออ้างอิง                                    ๘. ห้องบริการอินเทอร์เน็ต

                                         ๔. หนังสือเยาวชน –หนังสือรางวัลซีไรต์         ๙. ห้องโสตทัศนบริการ

                                         ๕. หนังสืออ่านนอกเวลา                            ๑๐.ห้องทำงานบรรณารักษ์