มารยาทในการใช้ห้องสมุด


รูปภาพของ sss27149

 

   

Winkมารยาทในการใช้ห้องสมุดWink                                                       Winkมารยาทในการใช้สื่อเทคโนโลยีWink

  ๑. ไม่นำกระเป๋า , ถุง ย่าม และอุปกรณ์เครื่องใช้เข้าห้องสมุด                   ๑.  อ่านระเบียบการใช้สื่อที่ต้องการใช้ให้เข้าใจ

  ๒.ไม่นำอาหาร, เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องสมุด                          ๒.  ลงชื่อผู้ใช้ในแฟ้มที่จัดไว้ให้

 . ไม่ตัดหรือขีดเขียนหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของห้องสมุด                  ๓.  ปฏิบัติตามระเบียบการใช้อย่างเคร่งครัด

  ๔. ไม่วิ่งเล่น หรือ ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

  ๕. ไม่ใช้ห้องสมุดเป็นที่พักผ่อนหลับนอน และไม่นำหนังสือมาหนุนนอน

  ๖. เมื่ออ่านหนังสือพิมพ์ และวารสารแล้ว ต้องนำเก็บที่เดิมทุกครั้ง

  ๗. ก่อนออกจากห้องสมุด ให้จัดเก้าอี้เข้าที่เดิมทุกครั้ง

  ๘. เมื่อมีปัญหาในการค้นคว้าหาหนังสือ ให้สอบถามบรรณารักษ์หรือ  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

                     Winkวัสดุและสิ่งพิมพ์ที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกWink 

          ๑. หนังสืออ้างอิง                        . วารสารเย็บเล่มและฉบับปัจจุบัน

               ๓. จุลสาร, กฤตภาค                         ๔. หนังสือพิมพ์รายวันฉบับปัจจุบัน

                                         ๕. สื่อโสตทัศนวัสดุ