ผลงานและความภูมิใจ


รูปภาพของ sss27149

 

         

 

Wink ผลงานและความภูมิใจ Wink

 

           พ.ศ. ๒๕๓๐ อาจารย์สุชาดา  สุวรรณวาณิช หัวหน้าบรรณารักษ์ได้รับคัดเลือกเป็นบรรณารักษ์ดีเด่น จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ได้รับพระราชทาน บัตรเกียรติคุณบรรณารักษ์ดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ

            พ.ศ. ๒๕๓๒ อาจารย์สุชาดา  สุวรรณวาณิช ได้ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขัน
แต่งบทประพันธ์ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๓๒ หัวข้อ “หนังสือคือประตูสู่โลกกว้าง” ได้รับรางวัลที่ ๑ ทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง และได้รับพระราชทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๒ ณ หอประชุมครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

           พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับเกียรติบัตร การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จากหน่วยศึกษานิเทศน์ กรมสามัญศึกษา

           พ.ศ. ๒๕๔๒   ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา จากโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                - ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จาก สโมสรไลออนส์สากล ภาค ๓๑๐ ซี

 

 


รูปภาพของ kalayarat

ขอความแสดงความยินดีกับห้องสมุด ขอให้พัฒนาผลงานและขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรในห้องสมุดได้ช่วยกันส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เกิดในตัวนักเรียนสตรีศรีสุริโยทัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ขอชื่นชมอีกคร้งค่ะ

อ.กัลยารัตน์

(หมายเหตุ : อย่าลืม update ข้อมุลบุคลากรนะคะ)