การจัดเก็บหนังสือ/สื่อต่างๆ


รูปภาพของ sss27149

         

    

Smileการจัดเก็บหนังสือ/สื่อต่างๆ Smile

 หนังสือ จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมของดิวอี้ แบ่งเนื้อหา
ออกเป็น ๑๐ หมวดใหญ่ และติดแถบสีแสดงหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหนังสือได้สะดวกรวดเร็ว ดังนี้

 

๐๐๐      เบ็ดเตล็ด (Generalities)                      แถบสี    เทาอ่อน

๑๐๐      ปรัชญาและจิตวิทยา 

            (Philosophy & Psychology)                แถบสี   น้ำตาลอ่อน

๒๐๐      ศาสนา  (Religion)                             แถบสี    ส้ม

๓๐๐     สังคมศาสตร์  (Social Sciences)             แถบสี    น้ำตาลเข็ม
๔๐๐     ภาษาศาสตร์  (Language)                    แถบสี    เขียว

๕๐๐     วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์ 

          (Natural sciences & Mathematics)        แถบสี    ดำ

๖๐๐      เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์   

           Technology Applied Sciences)            แถบสี    ฟ้า

๗๐๐      ศิลปกรรม มัณฑนศิลป์ และวิจิตรศิลป์
           (The Arts Fine and Decorative Arts)    แถบสี    แสด / แดง

๘๐๐      วรรณคดี และวาทศิลป์ 
           (Literature & Thetoric)                      แถบสี    ชมพู

๙๐๐      ภูมิศาสตร์ ชีวประวัติ และประวัติศาสตร์     
            (Geography & History)                      แถบสี    เหลือง

นอกจากนี้ ยังติดแถบสีเพื่อแยกประเภทของหนังสืออื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาหนังสือได้สะดวกรวดเร็ว ดังนี้

            หนังสือนวนิยาย, เรื่องสั้น             แถบสี   ม่วง

            หนังสือเด็ก (เยาวชน)                  แถบสี   เขียวอ่อน

            หนังสือนอกเวลา                        แถบสี    น้ำเงิน