ประวัติห้องสมุด


รูปภาพของ sss27149

 

 

  

ประวัติห้องสมุดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
            

                         ห้องสมุดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๔๙๐ สมัยคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ (น.ส. กรองแก้ว  วณิกนันท์) เป็นอาจารย์ใหญ่ ท่านได้สร้างอาคารเรือนไม้ ๒ ชั้น ชั้นบนใช้เป็นที่เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์  ชั้นล่างเป็นห้องสมุด แต่ยังไม่มีบรรณารักษ์ โรงเรียนต้องจัดครู
ปฏิบัติการสอนมาอยู่ห้องสมุดในชั่วโมงที่ว่าง

                        พ.ศ. ๒๔๙๙ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เป็นโรงเรียนหนึ่งในจำนวนสี่โรงเรียนที่กรมสามัญศึกษาคัดเลือกให้อยู่ในโครงการทดลองและปรับปรุงหลักสูตร (คมส.)

                        พ.ศ. ๒๕๐๓ คณะศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา ได้มาให้คำแนะนำและช่วยจัดห้องสมุดตามระบบสากลนิยม คือระบบทศนิยมดิวอี้

                       วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๐๕ นางญาณี  บุณยินทุ อาจารย์ใหญ่ได้สร้างห้องสมุด เป็นอาคารเรือนไม้ชั้นเดียวขนาด ๑๐.๓๐ x ๑๘.๒๐ เมตร ริมรั้วด้านหลังโรงเรียนได้จัดตกแต่งภายใน สร้างครุภัณฑ์สมัยใหม่ เป็นห้องสมุดที่สมบูรณ์
ทันสมัยที่สุดของกรมสามัญ

                       พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้ย้ายห้องสมุดมาอยู่ที่ชั้นล่างอาคารประยงค์  ถ่องดิกิจฉการ เพื่อใช้สถานที่ห้องสมุดเดิมสร้างอาคาร ๕ ชั้น (อาคารกรองทอง  สุรัสวดี) แทน

                         พ.ศ. ๒๕๑๗ อาจารย์จงกล  วิทยาธิกรณศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๕ ชั้น คืออาคารกรองทอง  สุรัสวดี โดยใช้ชั้นสองเป็นห้องสมุด มีขนาด ๙ x ๔๐ เมตร อาจารย์จุฑามาศ  สุวรรณโครธ ศึกษานิเทศก์
กรมสามัญศึกษาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งด้านแบบแปลนห้องสมุดและครุภัณฑ์