เป้าหมายชีวิตของฉันนน**- - - - - เป้าหมายในชีวิต- - - - - 

เป้าหมายชีวิตของฉัน คือ การได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขา Bachelor of Technology in Aviation 

 การจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management)

เหตุผลที่อยากเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ คือ เป็นหลักสูตรที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ได้เรียนสาขาที่หนูชอบ

เป็นสาขาที่ดี อีกทั้งเมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วยังได้เข้าทำงานตามสายงาน

ที่เราเรียนมาด้วย และเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก เพราะมีความเสี่ยงต่อการตัดสินใจค่อนข้างสูง

หนูชอบงานที่ท้าทาย อีกทั้งยังได้พูดภาษาอังกฤษ หนูคิดว่าหลักสูตรนี้น่าจะเหมาะสมกับบุคลิกภาพของหนู

โดยหลักสูตรดังกล่าวจะต้องศึกษาด้านการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ

และสามารถที่จะปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมจราจรทางอากาศได้

การศึกษาดังกล่าวจะนำไปสู่อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller)

 

ที่มาของภาพ : http://www.aerothai.co.th/image/company/bkk2.jpg 

 

 

                  เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller) เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแล กำหนดทิศทาง ความเร็ว

เพดานบินของเครื่องบิน ซึ่งนักบินต้องปฏิบัติตาม ตั้งแต่บินขึ้นจากท่าอากาศยานต้นทาง หรือเริ่มเข้าเขตรับผิดชอบ(เข้าเขตประเทศ)

กระทั่งลงจอดที่ท่าอากาศยานปลายทาง หรือพ้นเขตที่รับผิดชอบ (พ้นเขตประเทศ) อย่างปลอดภัย 
 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

           1. ได้รับอนุปริญญาในหลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ  หรือ  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและผ่านการอบรม         หลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ                                                                                                             

           2. ใช้ภาษาติดต่อสื่อสารได้ดี ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ
           3. มีความอดทน และสามารถควบคุมอารมณ์ในทุกสถานการณ์ได้  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีปฏิภาณไหวพริบดี  มีสำนึกในความปลอดภัย  และมีการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็ว และมีความสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม   
           4. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  และผู้อื่นมีความกล้าหาญ สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมีความมั่นใจในตนเอง ละเอียดรอบคอบ มีความจำดี
ช่างสังเกต
           5. ในการปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพนี้  รวมทั้งต้องผ่านการทดสอบทางจิตเวช ตามมาตรฐานจากสถาบันเวชศาสตร์การบินกรมแพทย์ทหารอากาศ

ลักษณะของงานที่ทำ

           1. ตรวจสอบตารางการบินของสายการบินทุกสาย ที่แจ้งการขึ้นลงของเครื่องบินโดยสารที่มีข้อตกลงกันไว้ล่วงหน้า
           2. ควบคุมการบินของอากาศยานภายในอาณาเขตที่กำหนด ทั้งการขึ้น  และการลงสนามบิน  เพื่อให้มีความปลอดภัยทั้งนักบิน  เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบิน  และผู้โดยสาร
           3. สังเกตเรด้าแสดงตำแหน่งอากาศยาน เพื่อเตรียมการสั่งการกับนักบินในการนำเครื่องบินขึ้นหรือลง
           4. ติดต่อทางวิทยุกับอากาศยานซึ่งอยู่ภายในบริเวณสนามบิน และสั่งการนำเครื่องบินขึ้นและลง และระดับความสูงของการบิน
           5.  แนะนำนักบินในการวิ่งเข้า/ออกในพื้นทางวิ่งรันเวย์  / แทกซี่
           6. ควบคุมการขึ้นลงของอากาศยานที่สนามบินโดยทางวิทยุ  
           7. ติดต่อกับอากาศยานในเส้นทางบินระหว่างท่าอากาศยาน สั่งงาน ให้คำแนะนำ และแจ้งข่าวสารต่างๆ  แจ้งสภาพอากาศที่สนามบินและตามเส้นทางบิน
           8. บันทึกรายงานข่าวที่ได้รับจากอากาศยาน

 

ที่มาของภาพ :  http://sut2.sut.ac.th/annualreport/sut9th/images/23b.jpg

สภาพการทำงาน

             เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศต้องปฏิบัติงานที่หอบังคับการบิน ซึ่งมีประจำทุกสถานีอากาศยานทั่วประเทศ   หรือใน บางหน่วยงาน  เช่น บริษัทไทยออยล์ต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศที่แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล  เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการบินขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินลำเลียง  

             โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศต้องปฏิบัติอยู่หน้าจอภาพที่แสดงเส้นทางการบินและติดต่อสื่อสารกับนักบินตามที่ได้รับมอบหมายให้คำแนะนำนักบินในเส้นทางการบินและการลดระดับการบิน  ซึ่งบางครั้งการติดต่อสื่อสารไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือแนะนำ อาจเนื่องจากมีปัญหาการสื่อสารทางด้านภาษา หรือนักบินไม่เชื่อฟังตามที่แนะนำ อาจทำให้เกิดผลเสียหายในการบินได้ ซึ่งการปฏิบัติงานนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศมีความเครียดได้  บางองค์กรจึงได้กำหนดให้ทำงานเพียงรอบละ 4 ชั่วโมง อาชีพนี้ไม่มีความเสี่ยงอันตรายใดๆ แต่จะเป็นอาชีพที่ทำให้เกิดความเครียด  เนื่องจากความกดดันในความรับผิดชอบสูง ผู้ประกอบอาชีพนี้จะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพจิตก่อนการเข้าทำงาน และต้องเข้ารับการตรวจจิตเวชเป็นประจำทุกปี

สภาพการจ้างงาน

              ผู้ที่ประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถเข้าสมัครงานในภาครัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำหอบังคับการบินของกรมการบินพาณิชย์  หรือภาคเอกชนที่ประกาศรับสมัคร  เช่น สนามบินเอกชนของบริษัท บางกอกแอร์เวย์ สนามบินสุโขทัย  สนามบินสมุย แท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลของบริษัท ไทยออยล์ เป็นต้น

 

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ นอกจากจะมี  คุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ควรเตรียมตัว

เพื่อสอบคัดเลือกเมื่อผ่านการคัดเลือก แต่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรควบคุมจราจรทางอากาศ

 จะได้รับส่งเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ  ในสถาบันการบินพลเรือน

ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การอบรมแห่งเดียวในประเทศไทย  ซึ่งใช้ระยะเวลาอบรมประมาณ  67 สัปดาห์ 

  โดยต้องศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคการบิน (Aviation Technical English Course) ใช้เวลาอบรม

20 สัปดาห์ และหลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control) อีก 47 สัปดาห์

นอกจากนี้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

สามารถสมัครเข้าสอบคัดเลือกเข้าสถาบันการบินพลเรือน  และเลือกศึกษาในหลักสูตรควบคุมจราจรทางอากาศ

 หลักสูตรนี้จะใช้เวลาการศึกษา 2 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญา  และสามารถ

สมัครงานประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศได้

 

ดังนั้นเป้าหมายชีวิตของฉันคือการได้เข้าเรียนด้านเทคโนโลยีการบินดังกล่าว

เพื่อเป็นเส้นทางสู่การประกอบอาชีพผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ

ฉันจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือ อ่านหนังสือมากๆ โดยเฉพาะต้องฝึกฝนด้านการสื่อสาร

โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก  อีกทั้งยังต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วต้องเป็นคนที่ประสานงานได้ดี

 

...........................จัดทำโดย : น.ส.พธูกมล  พานิชนก  ม.6/5  เลขที่ 32............................

แหล่งที่มา : http://www.catc.or.th/2009/index.php

                http://www.aerothai.co.th/thai/operation_th.php

                http://www.aerothai.co.th/thai/opr_atc_th.php