สตรีศรีสุริโยทัย

น้ำ คือ อะไร ???
ประโยชน์ของน้ำ

ปัญหาของน้ำภานในโรงเรียน
ปัญหาของน้ำภายในสังคม
ผลกระทบของปัญหาจากน้ำ
การบำบัดน้ำเสีย
การอนุรักษ์น้ำ
โครงการอนุกรักษ์น้ำ คณะราชาวดี
ผู้จัดทำ

thaigoodview
twitter
facebook
"น้ำ"คืออะไร?

          น้ำเป็นของเหลวชนิดหนึ่งที่มีอยู่มากที่สุดบนผิวโลก น้ำเป็นได้ทั้งสถานะ
ของแข็ง ของเหลว และแก็ส และเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
เราสามารถพบน้ำได้ในหลายๆ สถานที่ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ในหลายๆ แบบ เช่น ฝน เมฆ และไอน้ำปกคลุม 71% บนพื้นผิวโลก น้ำ 1.6% อยู่ภายใต้หินหรือพื้นดินที่ยังมีน้ำแข็งอยู่
และอีก 0.001% อยู่บนอากาศในรูปแบบของไอน้ำและก้อนเมฆเกิดการตกตะกอน
น้ำในมหาสมุทรมีอยู่มากถึง 97% ของพื้นผิวน้ำทั้งหมดบนโลก ธารน้ำแข็งและ
น้ำแข็งขั้วโลกอีก 2.4% และที่เหลือคือน้ำที่อยู่บนพื้นดิน เช่น แม่น้ำ อีก 0.6% คือน้ำที่เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง น้ำบางส่วนถูกกักเก็บไว้เป็นเวลาหลายยุคหลายสมัย
ในรูปแบบของน้ำแข็งขั้วโลก น้ำใสและสะอาดนั้นเป็นสิ่งจำเป็นต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ น้ำมีสมบัติเป็นตัวทำละลายที่ดีมาก เราจึงไม่ค่อยพบน้ำบริสุทธิ์ในธรรมชาติ 
ดังนั้นน้ำสะอาดที่เหมาะสมต่อการบริโภคของมนุษย์จึงเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์มาก


น้ำ

แหล่งที่มา :
http://th.wikipedia.org/wiki/น้ำ