อานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติ

 

Homeผู้จัดทำเฉลิมพระเกียรติความเป็นมามหาเวสสันดรชาดกบทส่งท้ายPhotosLinks
[ประชุมชาดก กลับชาติ
[การบรรเลงปีพาทย์
[อานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติ] 
[บรรณานุกรม] 

อานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติ

 

            การแสดงเทศนา  เรื่องพระเวสสันดรชาดก  ตามธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติกันสืบมามีทั้งหมดพันพระคาถา  พระโบราณาจารย์ได้แสดงถึงอานิสงส์   การตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์ทั้ง  13  กัณฑ์  เป็นเหตุให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการดังนี้

 


1.  เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วจะได้พบพระศรีอาริย์พุทธเจ้าในอนาคต

2.  เมื่อดับขันธ์จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์  เสวยทิพยสมบัติอันมโหฬาร

3.  จักไม่ตกนรก  เมื่อตายไปแล้ว

4.  เมื่อถึงพุทธกาลพระศรีอาริย์พุทธเจ้า  เทพบุตร  เทพธิดา  จะได้จุติลงไปเกิดเป็นมนุษย์

5.  ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนา  ก็จักได้บรรลุมรรคผล  นิพพานเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา

 


www.thaigoodview.com

คุณเข้ามาใช้งานอันดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2548
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright (c) 2005 บ้านไทยกู๊ดวิว www.thaigoodview.com. All rights reserved.