ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

 (หมายเหตุ ข้อมูลบางส่วนได้สูญหายไป เพราะการเปลี่ยนเครื่องแม่ข่ายและระบบการใช้งาน)

 ปีการศึกษา 2549 สามโรงเรียนร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการ Learning Circle ภายใต้โครงการเครือข่ายครูฯ ของสสวท.  

 • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
  • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยมศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี
 • วันเวลา วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2549
 • คลิกดูข้อมูลครับ (ข้อมูลสูญหาย)

E-learning คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายภายใต้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการการเรียนรู้(LMS) นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนได้ฟรีที่ http://www.thaigoodview.net

 

E-portfolio การนำแฟ้มสะสมงานมาเก็บไว้ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีซอฟต์แวร์บริหารจัดการการเรียนรู้(LMS) ควบคุม ทำให้นักเรียนสตรีศรีสุริโยทัยในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนมีแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ คนละ 50 เมกกะไบต์ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.thaigoodview.net/portfolio/

 

การใช้กระดานข่าว (Webboard) ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างโรงเรียน Seoul Wondang Elementary school, Korea กับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โดยผู้บริหารทั้งสองโรงเรียนได้ลงนามความร่วมมือระหว่างกันเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548 โรงเรียน Seoul Wondang Elementary school, Korea

  โครงการนี้มีชื่อว่า ICT Model School Network ภายใต้โครงการของ APEC โดยเน้นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่นกระดานข่าว E-mail และเว็บไซต์เป็นต้น และทางคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Seoul Wondang Elementary school, Korea จำนวน 21 คนได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เมื่อวันที่ 24-27 มกราคม 2549 และในวันที่ 19-24 เมษายน 2549 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จำนวน 26 คน ก็จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมกับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Seoul Wondang Elementary school ที่ประเทศเกาหลีใต้

การใช้กระดานข่าว (Webboard) ในการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของครูศิริอร และครูพูนศักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

การเรียนรู้ผ่านห้องเรียนเครือข่าย  เมื่อภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546

 • เนื้อหา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ตารางเรียนห้องเรียนเครือข่าย
  เรานัดเจอกันทุกวันศุกร์เว้นศุกร์   แต่อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 ชื่อบทเรียน

เวลานัดหมาย

สนทนา

 เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ คลิกที่นี่ 06/06/46 9.10-10.00
  สารสนเทศ 20/06/46 9.10-10.00
  พัฒนาการคอมพิวเตอร์ 04/07/46 9.10-10.00
  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
  ซอฟต์แวร์ 18/07/46 9.10-10.00
  เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล 01/08/46 9.10-10.00
  อินเทอร์เน็ต 15/08/46 9.10-10.00
  หลักการแก้ปัญหาและการโปรแกรมพื้นฐาน 29/08/46 9.10-10.00
  เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 12/09/46 9.10-10.00

  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • โรงเรียนในโครงการ อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ภาพบรรยากาศในห้องเรียนที่เข้ารวมโครงการห้องเรียนเครือข่าย
  • โรงเรียนสาธิตบางนา จ.สมุทรปราการ ดูภาพ
  • โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพรชบุรี ดูภาพ
  • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จ.กรุงเทพ ดูภาพ