ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

 

สำนวนสุภาษิต   Page View

  กลุ่มสาระการเรียบนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

  ผู้จัดทำ นางสาวสิริมา  เจนวรกุลชัย

  นักเรียนชั้นม.5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

จักรวาลและอวกาศ Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

  ผู้จัดทำ นางสาวพีรยา รุ่งทรัพย์พาณิชย์ นางสาวสมหญิง แซ่เล้า  

  นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ วันที่ 12 กันยายน 2545 ถึงปัจจุบัน

ประเพณีไทย Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้น ทุกระดับชั้น

  ผู้จัดทำ นางสาวกฤตยา เลาหรัตนาหิรัญ

  นักเรียนชั้นม.5  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2545 ถึงปัจจุบัน

โรคภัยและสุขภาพ Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

  ผู้จัดทำ นางสาววารุณี ปิยะสกุลชัยชาญ และนางสาววัชราพร วุฒิไชยาธำรงศิลป

  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน

มาเลี้ยงปลาตู้กันเถอะ Page View

  รางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดการแข่งขันซอฟต์แวร์ด้านบทเรียน e-learning ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2546

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป

  ผู้จัดทำ นางสาวประพาฬรัตน์ ศุภสิทธิจันทร์  

  นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 1 สิงหาคม 2545 ถึงปัจจุบัน

โภชนาการ  Page View

  ลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับทุกระดับชั้น

  ผู้จัดทำ นางสาวเกศราภรณ์ มนชัยภูมิวัฒน์

  นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 16 สิงหาคม 2546 ถึงปัจจุบัน

การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต  Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับทุกระดับชั้น

  ผู้จัดทำ ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

  ครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบัน

สูตรการทำอาหาร Page View  

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ผู้จัดทำ นางสาวปรารถนา มาสถิตย์ชัย และนางสาวอรุณโรจน์ อังคณารุ่งรัตน์

  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 7 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน

สิ่งแวดล้อม Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้น ม.5

  ผู้จัดทำ นางสาวพรวิรัตน์ ชุมไธสงค์ และนางสาวนฤมลเรืองอนันต์เวช

  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2545ถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 อยู่ระหว่างการรวบรวม

   

คลิกสนุกกับภูมิศาสตร์ Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นม.ปลาย

  ผู้จัดทำ นางสาวสุกัญญา  ลีลาวีระชัย และนางสาวสุภาพร  คล้ายนิล 

  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 28 สิงหาคม 2545ถึงปัจจุบัน

ขุนช้างขุนแผน Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

  ผู้จัดทำนางสาวชมพูนุช เอี่ยมสำอางค์

  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน

อาหารเพื่อสุขภาพ Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ผู้จัดทำ นางสาวอัญชลี หวลสิริโชติ

  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2545 ถึงปัจจุบัน

ความรู้รอบตัว Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป

  ผู้จัดทำ นางสาวสุพัฒน์กุล ภัคโชค

  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2545 ถึงปัจจุบัน

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน

สรุปสูตรฟิสิกส์ระดับ ม. ปลาย Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
  ผู้จัดทำนางสาวลีลาชนก สงวนรักศักดิ์ และนางสาวมยุรา ปราการสมบัติ
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน

โรคเอดส์   Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

  ผู้จัดทำ นางสาวกัญญารัตน์  อุชัย

  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วรรณคดีรามเกียรติ์ Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ นางสาวชมชอบ นิศามณีพงศ์
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 254 ถึงปัจจุบัน

 

 

 อยู่ระหว่างการรวบรวม

   

สังคมศึกษา ส  503 Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นม.ปลาย

  ผู้จัดทำ นางสาววิลาสินี เสรีเสถียรทรัพย์ นางสาวกาญจนา เพชรเมืองชัย และนางสาวลลิต อมรวงศ์ปีติ

  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน

เฮฮาภาษาไทย   Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ นางสาวอุไรพร  ดัชถุยาวัตร
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 07 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน

สิ่งมีชีวิต  Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ผู้จัดทำ นางสาวสุรีย์พร บำรุงเอี่ยมปัญญา และนางสาววิรศา ฉินเฉลิมวงศ์

  นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน

วิทยาศาสตร์ ว 306 Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ผู้จัดทำ นางสาวชลลดา เหรีญอร่าม และนางสาววัลลดา เหรียญอร่าม
  นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน

พรรณไม้ในวรรณคดี สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
  ผู้จัดทำ นางสาวนฤมล หวังอัมพา
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน

มหาเวสสันดรชาดก  Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

  ผู้จัดทำ นางสาวโสรดา ปิยะศุภสิทธิ์

  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน

เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ นางสาวปิยวรรณ อังคณาสกุลเจริญู
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน

แฝดสาวหัวป่าก์ หรรษาพาชิม Page View

  รางวัลชมเชย ในการประกวดการแข่งขันซอฟต์แวร์ด้านบทเรียน e-learning ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2546

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  ผู้จัดทำ นางสาวนุชนภา เลิศด้วยธรรม และนางสาวอภิชา ชะโรจน์บวร

  นักเรียนชั้นม.4  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 12 กันยายน 2545 ถึงปัจจุบัน

การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ บูรณาการทุกสาระวิชา

  ผู้จัดทำ ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 22 สิงหาคม 2545 ถึงปัจจุบัน

สถานที่ที่สำคัญของโลก Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้รอบตัว

  ผู้จัดทำ นางสาวลลิสา แซ่เอี้ยะ และนางสาวรจนา จรรยาฉลาด

  นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน

ประวัติและผลงานที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทุกช่วงชั้น
  ผู้จัดทำ นางสาวอารีรัตน์  รุ่งสิริเมธากุล
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน

โลกยุคโบราณ Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ผู้จัดทำ นางสาวศรินทิพย์ วสุนทราธร   
  นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน

เรื่องของผู้หญิง...กับ... Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้รอบตัว

  ผู้จัดทำ นางสาวนราวรรณ  อนันดวัฒนพูน

  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน

ว่านหางจระเข้  Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป
  ผู้จัดทำ นางสาวธิดา ตั้งประเสริฐสุข ู
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน

มหันตภัย...ยาบ้า Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
  ผู้จัดทำ นางสาวนาภรณ์ เอี่ยมโสภณกูล
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 7 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน

The dog   Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้รอบตัว

  ผู้จัดทำ นางสาวจันทิรา เสนีย์รัตนประยูร และนักเรียนชั้นม.5

  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน

ปริศนาร้อยกรอง Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับทุกช่วงชั้น

  ผู้จัดทำ นางสาวจิราภรณ์  เกียรติวุฒิกุล

  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่13 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน

ภาพลักษณ์ของแมลงปอ  Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้รอบตัว

  ผู้จัดทำ นางสาวเจนจิรา วีรมหาวงศ์

  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ ถึงปัจจุบัน

เรื่องน่ารู้ของไทย  Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้รอบตัว

  ผู้จัดทำ นางสาวนิภาดา วาจาจำเริญ

  นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน

แมว...สัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก  Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป

  ผู้จัดทำ นางสาวนิธินันท์ โชคศิริมงคล

  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน

ครอบครัวคุณทองแดง Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความรู้ทั่วไป

  ผู้จัดทำ นางสาวทวิตรา  เจริญพงศ์ชัย

  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน

เมนูอิ่มอร่อย สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น   Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ผู้จัดทำ นางสาวนางสาวนวพร ธนบัตรโชติ
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน

วัดในภาคกลาง  Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น
  ผู้จัดทำ วรรณวิศานต์  ลิขิตเดชาวัฒน์ ู
  นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545 ถึงปัจจุบัน

ทำน้ำให้สะอาด   Page View

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นม. 1
  ผู้จัดทำ ครูวรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ นางสาววรพันธุ์ เพชรต้อม และนางสาววทันยา ศรีลาเจริญ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
  จำนวนหน้าที่ถูกเรียกใช้งานตั้งแต่วันที่นำเสนอ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน