ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

Oops!  ผิดอีกแล้ว ของนางสาวสุกัญญา  ธีรธวัชกุลุล นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

Easy English สำหรับทุกระดับชั้น ของนางสาวภัทรพร  นำศรีนิรันดร นางสาวดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์ นางสาวอุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ และนางสาวกนิษฐา นทีรมณ นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

เทศกาลที่น่ารู้ของชาวตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ทุกช่วงชั้น ของครูวราภรณ์ ศรีมุล โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต  วิชาภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น ครูรภัส  ถึงแก้ว โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

How to make Sanwich สำหรับชั้นประถมศึกษา ของครูปทุมพร วาดเขียน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร

TENSE  สำหรับทุกช่วงชั้น ของครูบุญส่ง ชุมพล โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หนองคาย

การเขียนประโยคบรรยายภาพ วิชาภาษาอังกฤษ ของครูเฉลิม  โตคำ โรงเรียนวังก้านเหลือง พิจิตร

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เหมาะกับเด็กทุกวัย ของครูนิรันดร์ รอดเอี่ยม โรงเรียนบ้านท่ากลอย ฉะเชิงเทรา

Present Continuous โดยครูอรชร กลิ่นจันทร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับทุกระดับ ของครูชัยชาญ สุวรรณอำภา โรงเรียนสายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เหมาะกับเด็กทุกวัย ของครูนิรันดร์ รอดเอี่ยม โรงเรียนบ้านท่ากลอย ฉะเชิงเทรา

Valentine's Day and Meaning of Flowers โดยครูรัตติกาล คำแปง โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  พะเยา

เกมฝึกภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 โดยครูอรชร กลิ่นจันทร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ

Present Continuous โดยครูอรชร กลิ่นจันทร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ

Question Word สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 โดยครูวิชชุตา หอมอุทัย โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สงขลา

การอ่านภาษาอังกฤษ Gerund&Infinitive ช่วงชั้นที่ 3 ของครูพรทิพย์ ปลื้มบำเรอ และครูพูลศิริ เวชสุวรรณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  ราชบุรี

Valentine's Day and Meaning of Flowers โดยครูรัตติกาล คำแปง โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  พะเยา

เกมฝึกภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 โดยครูอรชร กลิ่นจันทร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ

ทักษะทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยครูบุศรา จีดลำดวน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ

Brush Up วิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 4 โดยครูชัยชาญ สุวรรณอำภา โรงเรียนสายน้ำผึ้ง กทม.

ภาษาฝรั่งเศส ม.4 เรื่อง ไปปารีส โดยครูพรรณี ชุติวัฒนธาดา ร.ร.ศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล