ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

สถานที่สำคัญของโลก ของนางสาวสายพร  ใบบริบาลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่

โลกยุคโบราณ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-4 ของนางสาวศรินทิพย์ วสุนทราธร นางสาวยูริ พินิจการณ์กุล และนางสาวดวงกมล ประวาลพฤกษ์กุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับทุกช่วงชั้น ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

วัดไทย ของนางสาววลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน และนางสาวชนกพร สถาพรเจริญชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม

เรารักรถไฟ ของนางสาววลีทิพย์ วาสนาภัทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ประเพณีไทย ของนางสาวกฤตยา เลาหรัตนาหิรัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ของนางสาวปิยวรรณ อังคณาสกุลเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

คลิกสนุกกับภูมิศาสตร์ ของนางสาวสุกัญญา ลีลาวีระชัย และนางสาวสุภาพรคล้ายนิล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

วันลอยกระทง ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ย้อนอดีตไปยังตำนานอันครำครึ ของนางสาวปราณิศา ปานรอด และนางสาวเพ็ญทิวา แซ่ลิ้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

บ้านม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ของนางสาวพัชรี ตรีบวรสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

หนังสือเสริมประสบการณ์ "เมืองไทยน่ารู้" สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3 ของครูมาลัยวรรณ จันทร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้อยู่ในรูปแบบ PDF file เพื่อสะดวกสำหรับการนำไปพิมพือออกมาใช้งาน มีครบทุกจังหวัด โดยแบ่งเป็นรายภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ รวม 273 หน้า ดดยแบ่งเป็นชุด ๆ เพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็กสะดวกในการโหลดไปใช้งาน กำลังนำขึ้นเรื่อย ๆ ครับ

  • ภาคกลาง
  • ภาคเหนือ  โปรดติดตาม
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โปรดติดตาม
  • ภาคตะวันออก  โปรดติดตาม
  • ภาคตะวันตก  โปรดติดตาม
  • ภาคใต้  โปรดติดตาม

เทศน์มหาชาติ โดยทีมงานโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

สังคมศึกษา ส 605 ชั้นม.6 ของทีมชมพูพันทิพย์45 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

 

 

การปฏิบัติธรรมและการภาวนา วิชาสังคมศึกษา ของครูอนงค์ อรุณมณี และนางสาววนัชพร อรุณมณี โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี

ธรรมจักรในประเทศไทย ของครูประสาท ครองสกุล และครูมารศรี ครองสกุล ฉะเชิงเทรา

ประเทศเพื่อนบ้าน ของครูปรีดา ธรรมเจริญ ฉะเชิงเทรา

วัฒนธรรมอยุธยา โดยครูมาลัย เสนีชัย โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ

ศาสนาสำคัญของโลก  ชั้นม.1 ของครูธนากร นาคโคตร โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

แผนจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.1 วิชาสังคมศึกษา ส 31101 โดยใช้กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ช่วงชั้นที่ 3 ของครูธนากร นาคโคตร โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

ภูมิศาสตร์ (โลกของเรา)  ชั้นม.3 ของครูธนากร นาคโคตร โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

แผนจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ม.1 ของครูธนากร นาคโคตร โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

ตำนานพระพุทธรูปประจำวัน ของครูธนากร นาคโคตร โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

แผนที่และตราประจำจังหวัดราชบุรี วิชาท้องถิ่นของเรา ชั้นม. 2 ของครูควนคนึง เสาม่วง โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  ราชบุรี

สนุกกับธรรมมะ วิชาสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 ของครูอัญชลี  สิงห์โต โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี

มหาเวสสันดรชาดก ชั้นม.4 ของครูธนากร นาคโคตร โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

คลังความรู้เศรษฐกิจ วิชาสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ของครูชัยวัฒน์ ประดิษฐาน โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ.วัดเพลง ราชบุรี

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล