ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

ทำน้ำให้สะอาด วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นม. 1 ของนางสาววรพันธุ์ เพชรต้อม และนางสาววทันยา ศรีลาเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

วิทยาศาสตร์ ว 306 ชั้นม.3 ของนางสาวชลลดา เหรีญอร่าม และนางสาววัลลดา เหรียญอร่าม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่ สำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบภาคปลาย

โพรเจกไทล์ (projectile) วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 ของครู พวงทิพย์ วีระณรงค์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร นำมาปรับปรุงใหม่

สารรอบตัว สาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3-4 ของนางสาวศิริพร โสภณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่

สรุปสูตรฟิสิกส์ระดับ ม. ปลาย ของลีลาชนก สงวนรักศักดิ์ และมยุรา ปราการสมบัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

การหายใจ วิชา ชีววิทยา ชั้นม.5 ของนางสาวธันยพร ปวุฒิยาพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วงชั้นที่ 4 ของนางสาวจุฑามาศ สมทา นางสาวเอมอร  พุ่มศิริอุดม นางสาวรุ่งรัตน์  จึงเกียรติขจร นางสาววนิดา  อักษรพิมพ์ และนางสาวกุลวดี  แต่งเติมวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

การสลายโมเลกุลของสารอาหาร วิชาชีววิทยา ชั้นม.5 ของนางสาวดรุณี ธารธนานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

จักวาลและอวกาศ ของนางสาวพีรยา รุ่งทรัพย์พาณิชย์ และนางสาวสมหญิง แซ่เล้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ประวัติและผลงานที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก ของนางสาวอารีรัตน์  รุ่งสิริเมธากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

สิ่งมีชีวิต วิชา ว 441 ชีววิทยา ของนางสาวสุรีย์พร บำรุงเอี่ยมปัญญา และนางสาววิรศา ฉินเฉลิมวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ร่างกายของเรา ของนางสาวภัทริญา นึกสมหวัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

เมฆและชนิดของเมฆ สาระวิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ของครูสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม  โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม หนองคาย

สิ่งลี้ลับในเอกภพ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ของครูอภิชาติ พงษ์ภู่ โรงเรียนบ้านวังพร้าว พิจิตร

ระบบสุริยะจักรวาล  วิชาวิทยาศาสตร์ ของครูสุวิชา ปู่ซึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี พิษณุโลก

สัตว์ท้องถิ่น ประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูประภาส มณีขัติย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน เชียงราย

ปรากฎการณ์บนท้องฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 โดยคุณครูประกอบ เพ็ญศิริ โรงเรียนอนุบาลบางคนที สมุทรสงคราม

พืชมหัศจรรย์ วิชาวิทยาศาสตร์ ครูจรัญ งูนิ่ม โรงเรียนบ้านแยง พิษณุโลก

เรื่องของนัยน์ตา ของครูยุวดี ปั้นนพศรี โรงเรียนลับแลพิทยาคม อุตรดิตถ์

ไฟฟ้าน่ารู้ ของครูบุบผา บูรณสรรพสิทธ โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ ฉะเชิงเทรา

การสืบพันธุ์ของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของครูณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา

ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยครูวาสนา สุภาภรณ์ โรงเรียนบ้านชำโสม จันทบุรี

บรรยากาศ โดยครูครูผกามาส เหลืองทอง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ

สสาร วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ของครูอัจฉรา แสงนุ่มพงษ์ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

สารรอบตัว สาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3-4 ของนางสาวศิริพร โสภณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่

พลังงานกับชีวิต  สำหรับชั้น นักเรียนทั่วไป ของครูสิทธิชัย  ไตรโยธี โรงเรียนบ้านนาจาร สกลนคร.

วิวัฒนาการของมนุษย์ วิชาชีววิทยา ของครูสมคิด ทะนันไชย โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

บทกลอนสอนตารางธาตุ ของครูอรอุมา โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

การจำแนกสาร  ชั้นม.1 ของครูนงลักษณ์ บุตทศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี

ระบบการย่อยอาหารของคน ชั้นม.2 ของครูพรรณี  ประยุง กรุงเทพมหานคร

มหัศจรรย์อาหาร มัธยมศึกษาปีที่ 2 ของครูนงคราญ ธาราทิพยกุล กรุงเทพมหานคร

เครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน  สำหรับชั้น ทุกระดับชั้น ผู้จัดทำ นำมาจาก CD-Rom ดังนั้นเวลาเลือกให้เลือกจาก CD-rom

วิทยาศาสตร์ ว 306  เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของครูสุดารัตน์  ณัฎฐ์มีบุญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนอินเทอร์เน็ต เรื่อง "โลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก"  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 จัดทำโดย นางสาวนพรัตน์ เสียงเกษม

เรื่องของนัยน์ตา ของครูยุวดี ปั้นนพศรี โรงเรียนลับแลพิทยาคม อุตรดิตถ์

ไฟฟ้าน่ารู้ ของครูบุบผา บูรณสรรพสิทธ  โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ ฉะเชิงเทรา

วิชาการเกิดปฎิกิริยาเคมี(กิจกรรมการทดลอง) วิทยาศาสตร์ม.ปลาย ของสถาบันศึกษาทางไกล สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิชาการเตรียมสารละลาย(กิจกรรมการทดลอง) วิทยาศาสตร์ม.ปลาย ของสถาบันศึกษาทางไกล สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิชาการวัดการเกิดปฎิกิริยาเคมี(กิจกรรมการทดลอง) วิทยาศาสตร์ม.ปลาย ของสถาบันศึกษาทางไกล สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิชาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฎิกิริยาเคมี(กิจกรรมการทดลอง) วิทยาศาสตร์ม.ปลาย ของสถาบันศึกษาทางไกล สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิชาคลื่นเสียง(กิจกรรมการทดลอง) วิทยาศาสตร์ม.ปลาย ของสถาบันศึกษาทางไกล สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิชาไฟฟ้ากระแสตรง(กิจกรรมการทดลอง) วิทยาศาสตร์ม.ปลาย ของสถาบันศึกษาทางไกล สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิชาการสืบพันธุ์พืชดอก(กิจกรรมการทดลอง) วิทยาศาสตร์ม.ปลาย ของสถาบันศึกษาทางไกล สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิชาพันธุกรรม(กิจกรรมการทดลอง) วิทยาศาสตร์ม.ปลาย ของสถาบันศึกษาทางไกล สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิชาหมู่เลือดและการให้เลือด(กิจกรรมการทดลอง) วิทยาศาสตร์ม.ปลาย ของสถาบันศึกษาทางไกล สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิชาธรณีภาค(กิจกรรมการทดลอง) วิทยาศาสตร์ม.ปลาย ของสถาบันศึกษาทางไกล สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เคมี เรื่องสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน  ของครูสิริรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา  โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสำหรับนักเรียนชั้นม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ของครูอรอุมา  บวรศักดิ์ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

เสียงและการได้ยิน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูเสถียร เกียรติเมธา โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง

โครงงานวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน วิชา ชีววิทยา สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 โดย นายกรวิทย์ ออกผล นายคทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์ นายกิตติ นนท์งาม นายนิติรัฐ ผสมทรัพย์ และนายกฤษณะ จันทร  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี

มีอะไรบนท้องฟ้า สาระวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของครูบุษกร หวายเครือ โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี

ระบบทางเดินอาหาร ชีววิทยาม.ปลาย ของครูปัญญฎา อินทวงศ์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม หนองคาย

เรื่องของนัยน์ตา ของครูยุวดี  ปั้นนพศรี โรงเรียนลับแลพิทยาคม อุตรดิตถ์

ข้อสอบ ว 027 ของครูอานนท์ เลี้ยงเพชร อุตรดิตถ์

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล