ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง กระบวนการคิดเลขยกกำลัง โดย อาจารย์จินดา พ่อค้าชำนาญ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดย อาจารย์จินดา พ่อค้าชำนาญ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง พหุนาม โดย อาจารย์จินดา พ่อค้าชำนาญ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง จำนวนจริง โดย อาจารย์จินดา พ่อค้าชำนาญ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง พาราโบลา โดย อาจารย์จินดา พ่อค้าชำนาญ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ความสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย อาจารย์จินดา พ่อค้าชำนาญ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

รูปเรขาคณิตสองมิติ คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา ของครูอรพรรณ อินทโชติ โรงเรียนวัดบางน้อย สมุทรสงคราม

จำนวนนับ 1 ถึง 10 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูชีวิน ศรียา โรงเรียนบ้านเมืองชุม  เชียงราย

คณิตกับศิลปะ ของครูพินิจ แสงอรุณ  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ของครูอรวรรณ ดำรงรัตน์ โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ สมุทรสงคราม

การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของครูทอหล่อ หงษ์มืด โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร

แผนภูมิภาพและแผนภูมิแท่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของครูวันเพ็ญ ดีมี โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรุงเทพมหานคร

คณิตกับศิลปะ ของครูพินิจ แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา

แบบฝึกทักษะการบวกลบคูณหารจำนวนเต็มของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

โปรแกรมฝึกคำนวณ IQ180 ของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

สนุกกับเกม (ประกอบวิชาคณิตศาสตร์) ของครูธีรัญญา ธีรานันท์ โรงเรียนบ้านปรือวาย ฉะเชิงเทรา

มารู้จักเศษส่วนกันเถอะ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ของครูจิรวัส สุคนธมาน โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี

สมการ วิชาคณิตศาตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ของครูวินัย อรุณมณี  และนางสาววนัชพร อรุณมณี  โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี

รูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิต สาระคณิตศาสตร์ สำหรับชั้น ม.3 ของครูลำดวน โดยคำดี โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา ปราจีนบุรี

จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของครูจันทร์สุดา จันทร์นนท์  โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ  สกลนคร.

เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของครูพาณี  เข้มแข็ง โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา กรุงเทพมหานคร

กุญแจแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว ของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

แบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว ชุดที่ 1 ของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

แบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว ชุดที่ 2 ของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

กุญแจแก้สมการดีกรีสองแบบเอนกประสงค์ ของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

แบบฝึกทักษะการแก้สมการเชิงเส้นบนเว็บ ของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

วิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยครูวิไลวรรณ  เนินพรหม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

วงกลม ส่วนหนึ่งของเรื่องภาคตัดกรวย ช่วงชั้นที่ 4 ของครูพีรนุช สิทธิโภคา โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

สถิติเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นม.5 ของครูพิสมร สุทธิกลัด โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

ความรู้เกี่ยวกับเซต ชั้นม.4 ของครูดรุณี เก้าเอี้ยน โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ตรัง

เซต วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของครูนิรมล  ชัยวงศ์วรรณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม พะเยา

คณิตศาสตร์ ม.6 พร้อมเกมสนุก เสริมสมอง ของครูอัมพรพรรณ เทพหล้า โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา

ฟังก์ชัน ของครูประครอง สิทธินันท์ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อุตรดิตถ์

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล