ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

พรรณไม้ในวรรณคดี ของนางสาวนฤมล หวังอัมพา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่

เฮฮาภาษาไทย ของนางสาวอุไรพร  ดัชถุยาวัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาเวสสันดรชาดก ของนางสาวโสรดา ปิยะศุภสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

บ้านม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ของนางสาวพัชรี ตรีบวรสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ประเพณีไทย ของนางสาวกฤตยา เลาหรัตนาหิรัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ปริศนาร้อยกรอง ของนางสาวจิราภรณ์  เกียรติวุฒิกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ขุนช้างขุนแผน ของนางสาวชมพูนุช เอี่ยมสำอางค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

การเขียนโครงงาน วิชาภาษาไทย ม.ปลาย ของนางสาวสาวิตรี บุญพัชรนนท์ และนางสาวณัฏฐ รจิตรุจิเรข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

วรรณคดีรามเกียรติ์ ของนางสาวชมชอบ นิศามณีพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ภาษาไทยในจอ ของนางสาววลัยภรณ์ เสงี่ยมจิตต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

สำนวน สุภาษิต ของนางสาวสิริมา เจนวรกุลชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กด วิชาภาษาไทย ชั้นป. 2 ของครูเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  หนองคาย

ฉันรักท่าสะอ้าน หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของครูธัญญะ บัณฑุกุล และครูพรรณี รัตนวิมลชัย โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน"บูรณะสินอนุสรณ์" ฉะเชิงเทรา

การพิจารณาคุณค่าวรรณคดี โดยครูอัมรา เทพรัตน์ โรงเรียนบ้านแก้ว จันทบุรี

เครื่องหมายวรรคตอน โดยครูดุษฎี รัตนโสภณ โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม สมุทรสงคราม

ภาษาไทยง่ายนิดเดียว ช่วงชั้นที่ 1-2 ของครูผจงจิต เถินมงคล โรงเรียนอนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร

คำนาม (Nouns)  วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา 4-6 ของ รูสุมนา ทบวงศรี โรงเรียนวัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร

ชนิดของคำ วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่  2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของครูนีรนุช  อินกองงาม โรงเรียนวัดหนองปล้อง พิจิตร

กำเนิดภาษาไทยและหลักสูตรท้องถิ่น วิชาภาษาไทย ช่วงประถมศึกษา ของครูจรินทร์  เงินจันทร์ โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิ พิษณุโลก

ลักษณะคำที่มาจากภาษาบาลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของครูเฉลียว ชินโณ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ หนองคาย

คำสรรพนาม (Pronouns) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของครูอัญชลี สร้างสุข โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล หนองคาย

ภาษาไทย สำหรับชั้นม.ต้น หรือช่วงชั้นที่ 3 ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน

วรรณคดีสมัยสุโขทัย ชั้นม.4 ของครูรุจรินธน์ จันทร์ผ่อง โรงเรียนน้ำผุด ตรัง

คำประพันธ์ วิชาภาษาไทย ทุกระดับชั้น ของครูสุดารัตน์ ดวงสุดาวงศ์ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี

ภูมิปัญญาชาวบ้าน วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 ของครูอมรา นาคผจญ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี

โวหารภาพพจน์ วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4 ของครูรัตนา ศรีมงคล โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี

ผังมโนภาพ วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ของครูจินตนา  สุขปลื้ม และนางสาวทินาธิป  สุขปลื้ม โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี

เพื่อนต้น ชั้นม.6 ของครูศิริเพ็ญ  ธรรมธีรพงศ์ โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

ลิลิตตะเลงพ่าย ทุกระดับชั้น ของครูโสภา ศรีวัฒนานุกูลกิจ โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

การสร้างคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของครูพรรณนิภา แจ่มศรีจันทร์ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  ตรัง

ภาษาไทยกับการสื่อสาร ของครูมารีนา ซันสรวล  โรงเรียนบางตะบูนวิทยา เพชรบุรี

 

 

ยังไม่มีข้อมูล