ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

วันลอยกระทง ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

สถานที่สำคัญของโลก ของนางสาวสายพร  ใบบริบาลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่

เทศน์มหาชาติ โดยทีมงานโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

โลกยุคโบราณ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-4 ของนางสาวศรินทิพย์ วสุนทราธร นางสาวยูริ พินิจการณ์กุล และนางสาวดวงกมล ประวาลพฤกษ์กุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับทุกช่วงชั้น ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

วัดไทย ของนางสาววลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน และนางสาวชนกพร สถาพรเจริญชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม

ย้อนอดีตไปยังตำนานอันครำครึ ของนางสาวปราณิศา ปานรอด และนางสาวเพ็ญทิวา แซ่ลิ้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

สังคมศึกษา ส 605 ชั้นม.6 ของทีมชมพูพันทิพย์45 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

เรารักรถไฟ ของนางสาววลีทิพย์ วาสนาภัทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

บ้านม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ของนางสาวพัชรี ตรีบวรสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ประเพณีไทย ของนางสาวกฤตยา เลาหรัตนาหิรัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ของนางสาวปิยวรรณ อังคณาสกุลเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

สิ่งแวดล้อม วิชาสังคมศึกษา ม.5 ของนางสาวพรวิรัตน์ ชุมไธสงค์ และนางสาวนฤมลเรืองอนันต์เวช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

คลิกสนุกกับภูมิศาสตร์ ของนางสาวสุกัญญา ลีลาวีระชัย และนางสาวสุภาพรคล้ายนิล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

สังคมศึกษา ส  503 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของนางสาววิลาสินี เสรีเสถียรทรัพย์ นางสาวกาญจนา เพชรเมืองชัย และนางสาวลลิต อมรวงศ์ปีติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

มหาเวสสันดรชาดก ชั้นม.4 ของครูธนากร นาคโคตร โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

คลังความรู้เศรษฐกิจ วิชาสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ของครูชัยวัฒน์ ประดิษฐาน โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ.วัดเพลง ราชบุรี

การปฏิบัติธรรมและการภาวนา วิชาสังคมศึกษา ของครูอนงค์ อรุณมณี และนางสาววนัชพร อรุณมณี จังหวัดราชบุรี

ธรรมจักรในประเทศไทย ของครูประสาท ครองสกุล และครูมารศรี ครองสกุล

ประเทศเพื่อนบ้าน ของครูปรีดา ธรรมเจริญ

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล