ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

โพรเจกไทล์ (projectile) วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 ของครู พวงทิพย์ วีระณรงค์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร นำมาปรับปรุงใหม่

สารรอบตัว สาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3-4 ของนางสาวศิริพร โสภณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่

สรุปสูตรฟิสิกส์ระดับ ม. ปลาย ของลีลาชนก สงวนรักศักดิ์ และมยุรา ปราการสมบัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

การหายใจ วิชา ชีววิทยา ชั้นม.5 ของนางสาวธันยพร ปวุฒิยาพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วงชั้นที่ 4 ของนางสาวจุฑามาศ สมทา นางสาวเอมอร  พุ่มศิริอุดม นางสาวรุ่งรัตน์  จึงเกียรติขจร นางสาววนิดา  อักษรพิมพ์ และนางสาวกุลวดี  แต่งเติมวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

การสลายโมเลกุลของสารอาหาร วิชาชีววิทยา ชั้นม.5 ของนางสาวดรุณี ธารธนานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

จักวาลและอวกาศ ของนางสาวพีรยา รุ่งทรัพย์พาณิชย์ และนางสาวสมหญิง แซ่เล้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ประวัติและผลงานที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก ของนางสาวอารีรัตน์  รุ่งสิริเมธากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

สิ่งมีชีวิต วิชา ว 441 ชีววิทยา ของนางสาวสุรีย์พร บำรุงเอี่ยมปัญญา และนางสาววิรศา ฉินเฉลิมวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ร่างกายของเรา ของนางสาวภัทริญา นึกสมหวัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

วิชาการเกิดปฎิกิริยาเคมี(กิจกรรมการทดลอง) วิทยาศาสตร์ม.ปลาย ของสถาบันศึกษาทางไกล สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิชาการเตรียมสารละลาย(กิจกรรมการทดลอง) วิทยาศาสตร์ม.ปลาย ของสถาบันศึกษาทางไกล สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิชาการวัดการเกิดปฎิกิริยาเคมี(กิจกรรมการทดลอง) วิทยาศาสตร์ม.ปลาย ของสถาบันศึกษาทางไกล สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิชาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฎิกิริยาเคมี(กิจกรรมการทดลอง) วิทยาศาสตร์ม.ปลาย ของสถาบันศึกษาทางไกล สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิชาคลื่นเสียง(กิจกรรมการทดลอง) วิทยาศาสตร์ม.ปลาย ของสถาบันศึกษาทางไกล สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิชาไฟฟ้ากระแสตรง(กิจกรรมการทดลอง) วิทยาศาสตร์ม.ปลาย ของสถาบันศึกษาทางไกล สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิชาการสืบพันธุ์พืชดอก(กิจกรรมการทดลอง) วิทยาศาสตร์ม.ปลาย ของสถาบันศึกษาทางไกล สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิชาพันธุกรรม(กิจกรรมการทดลอง) วิทยาศาสตร์ม.ปลาย ของสถาบันศึกษาทางไกล สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิชาหมู่เลือดและการให้เลือด(กิจกรรมการทดลอง) วิทยาศาสตร์ม.ปลาย ของสถาบันศึกษาทางไกล สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิชาธรณีภาค(กิจกรรมการทดลอง) วิทยาศาสตร์ม.ปลาย ของสถาบันศึกษาทางไกล สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เคมี เรื่องสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน  ของครูสิริรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา  โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสำหรับนักเรียนชั้นม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ของครูอรอุมา  บวรศักดิ์ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

เสียงและการได้ยิน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูเสถียร เกียรติเมธา โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง

โครงงานวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน วิชา ชีววิทยา สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 โดย นายกรวิทย์ ออกผล นายคทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์ นายกิตติ นนท์งาม นายนิติรัฐ ผสมทรัพย์ และนายกฤษณะ จันทร  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี

พลังงานกับชีวิต  สำหรับชั้น นักเรียนทั่วไป ของครูสิทธิชัย ไตรโยธี โรงเรียนบ้านนาจาร สกลนคร

วิวัฒนาการของมนุษย์ วิชาชีววิทยา ของครูสมคิด ทะนันไชย โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

บทกลอนสอนตารางธาตุ ของครูอรอุมา โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

มีอะไรบนท้องฟ้า สาระวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของครูบุษกร หวายเครือ โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี

ระบบทางเดินอาหาร ชีววิทยาม.ปลาย ของครูปัญญฎา อินทวงศ์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม หนองคาย

เครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน  สำหรับชั้น ทุกระดับชั้น ผู้จัดทำ นำมาจาก CD-Rom ดังนั้นเวลาเลือกให้เลือกจาก CD-rom

เรื่องของนัยน์ตา ของครูยุวดี  ปั้นนพศรี โรงเรียนลับแลพิทยาคม อุตรดิตถ์

ข้อสอบ ว 027 ของครูอานนท์ เลี้ยงเพชร อุตรดิตถ์

ไฟฟ้าน่ารู้ ของครูบุบผา  บูรณสรรพสิทธ โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ ฉะเชิงเทรา

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล