ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ความสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โดย อาจารย์จินดา พ่อค้าชำนาญ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

 

วิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยครูวิไลวรรณ  เนินพรหม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา

วงกลม ส่วนหนึ่งของเรื่องภาคตัดกรวย ช่วงชั้นที่ 4 ของครูพีรนุช สิทธิโภคา โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

สถิติเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นม.5 ของครูพิสมร สุทธิกลัด โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

ความรู้เกี่ยวกับเซต ชั้นม.4 ของครูดรุณี เก้าเอี้ยน โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ตรัง

คณิตกับศิลปะ ของครูพินิจ แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา

เซต วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของครูนิรมล  ชัยวงศ์วรรณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม พะเยา

คณิตศาสตร์ ม.6 พร้อมเกมสนุก เสริมสมอง ของครูอัมพรพรรณ เทพหล้า โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา

ฟังก์ชัน ของครูประครอง สิทธินันท์ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อุตรดิตถ์

แบบฝึกทักษะการบวกลบคูณหารจำนวนเต็ม ของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

โปรแกรมฝึกคำนวณ IQ180 ของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

กุญแจแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว ของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

แบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว ชุดที่ 1 ของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

แบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว ชุดที่ 2 ของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

กุญแจแก้สมการดีกรีสองแบบเอนกประสงค์ ของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

แบบฝึกทักษะการแก้สมการเชิงเส้นบนเว็บ ของครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์  โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ความสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โดย อาจารย์จินดา พ่อค้าชำนาญ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
 

 

 ยังไม่มีข้อมูล