ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

เมนูอิ่มอร่อย ของนางสาวนวพร ธนบัตรโชติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยปรับรูปแบบนำเสนอใหม่

วิธีการทำอาหารอย่าง่าย ของนางสาวอริสา เลียงมงคลการ และนางสาวศศิภา เลิศเพียรเชาวน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

การปลูกพืชผักสวนครัว ของนางสาวณัฐวดี สวัสดิ์พิพัฒน์กุล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มารู้จักอาหารกันเถอะ นางสาวสุนิสา วาณิชธัญญะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

โภชนาการ ของนางสาวเกศราภรณ์ มนชัยภูมิวัฒน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

พืชพันธุ์ใกล้ตัว ของนางสาวหทัยมาศ ปัญญาชัยสกุล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน Impress ของ OfficeTLE ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

itbrowser เรื่อง การใช้โปรแกรม browser ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ictinternet เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ictchat เรื่อง การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ตัวอย่างการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ที่ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ไปบรรยายตามที่ต่าง ๆ รวมทั้งทีวี

สูตรการทำอาหาร ของนางสาวปรารถนา มาสถิตย์ชัย และนางสาวอรุณโรจน์ อังคณารุ่งรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

อาหารเพื่อสุขภาพ ของนางสาวอัญชลี หวลสิริโชติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

แฝดสาวหัวป่าก์ หรรษาพาชิม ของแม่ครัวสองสาว นางสาวนุชนภา เลิศด้วยธรรม และนางสาวอภิชา ชะโรจน์บวร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรต่างๆ ของนางสาวเมธิรา ถาวรสุขศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

อาหารเพื่อสุขภาพ โดยจัดทำโดยนางสาวชนิดา จินดาสุข  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-2543 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

การถนอมผลไม้ จัดทำโดยนางสาวนภารัตน์ คงศิริขันธ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-2543 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

  แม่บ้านบนจอ  จัดทำโดยนางสาวยุวดี ชูราศรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-2543 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

 

Animation โดยครูกฤตนันท์ จันทร์หอม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยครูพัชรี สารงาม โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  พะเยา

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ช่วงชั้นที่ 2-3 โดยครูมงคล แก้วเกษการ โรงเรียนวัดบัวโรย สมุทรปราการ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยครูโกเมศ กุลอุดมโภคากุล โรงเรียนบุญสมวิทยา จันทบุรี

การท่องเที่ยว โดยครูเบญจมาส อุทกศิริ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ

การปลูกผักกระเฉด โดยครูอำมรา สุขมีทรัพย์ โรงเรียนวัดหนองปรือ สมุทรปราการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 โดยครูอารี จันทร์เกิด โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ

รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ ของครูดาวประกาย ทาธง โรงเรียนวัดหัวคู้ สมุทรปราการ

การติดตั้ง ADSL Home Pack ของคุณรวีวรรณ ศรีพรหม ผู้ปกครองนักเรียน กรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์ปัญหา Hardware ของคุณรวีวรรณ ศรีพรหม ผู้ปกครองนักเรียน กรุงเทพมหานคร

บ้านที่น่าอยู่ วิชาการงานอาชีพ  โดยครูสิรภพ ชมสาคร  โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี

ระบบคอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูชมัยพร  ถิ่นสำราญ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม หนองคาย .

การจัดสวน ทุกช่วงชั้น ของครูอนุพูล เทศารินทร์ โรงเรียนเซกา หนองคาย

การผลิตเสื่อกก ของครูปิยพร ชุมจันทร์ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษา ของครูอดุล โตเขียว โรงเรียนไพศาลีพิทยา นครสวรรค์

สื่อการใช้งาน Namo Webeditor สำหรับชั้น ช่วงชั้นที่3-4 และผู้สนใจทั่วไปของครูโกวิทย์ อ่วมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

ระบบการทำงานของคอมพิวเตอรมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของครูอโนชา สุรินโยธา โรงเรียนชุมชนบ้านระเว อุบลราชธานี

คอมพิวเตอร์ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ของครูจารุกิตติ์ แจ้งวิถี โรงเรียนวัดมฤคทายวัน พระนครศรีอยุธยา

คู่มือการสอน Linux ของครูจีระศักดิ์ สุวรรณโณ จันทบุรี

เทคโนโลยีสารสนเทศ ช 0247 ชั้น ม.1 ครูธัญลักษณ์ คงกะเรียน โรงเรียนเมืองปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ฐานข้อมูลเบื้องต้น ของครูสุวิมล ฟองแก้ว

การสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของครูศรุตา กันทะวงค์

Wap คืออะไร ของครูสุวิมล ฟองแก้ว

เคล็ดลับการใช้อีเมล์ ของครูอัญชลี  ไชยวงค์

ห้องเรียนเครือข่าย วิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ช 0247  ของสสวท.

Internet&Networking ของครูสุพร จรัสศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

ธุรกิจนะจ้ะ ของครูละม่อม  ม่วงไหมทอง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา เพชรบุรี

 

 เกมที่เป็นสื่อสอนหลักการเขียนโปรแกรม