ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

หนังสือเสริมประสบการณ์ "เมืองไทยน่ารู้" สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3 ของครูมาลัยวรรณ จันทร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้อยู่ในรูปแบบ PDF file เพื่อสะดวกสำหรับการนำไปพิมพือออกมาใช้งาน มีครบทุกจังหวัด โดยแบ่งเป็นรายภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ รวม 273 หน้า ดดยแบ่งเป็นชุด ๆ เพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็กสะดวกในการโหลดไปใช้งาน กำลังนำขึ้นเรื่อย ๆ ครับ

  • ภาคกลาง
   • ชุดที่ 5 โปรดติดตาม
   • ชุดที่ 6  โปรดติดตาม
   • ชุดที่ 7  โปรดติดตาม
  • ภาคเหนือ  โปรดติดตาม
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โปรดติดตาม
  • ภาคตะวันออก  โปรดติดตาม
  • ภาคตะวันตก  โปรดติดตาม
  • ภาคใต้  โปรดติดตาม

วันลอยกระทง ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

สถานที่สคัญของโลก ของนางสาวสายพร  ใบบริบาลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่

โลกยุคโบราณ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-4 ของนางสาวศรินทิพย์ วสุนทราธร นางสาวยูริ พินิจการณ์กุล และนางสาวดวงกมล ประวาลพฤกษ์กุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับทุกช่วงชั้น ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

วัดไทย ของนางสาววลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน และนางสาวชนกพร สถาพรเจริญชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม

ย้อนอดีตไปยังตำนานอันครำครึ ของนางสาวปราณิศา ปานรอด และนางสาวเพ็ญทิวา แซ่ลิ้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

เรารักรถไฟ ของนางสาววลีทิพย์ วาสนาภัทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

บ้านม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ของนางสาวพัชรี ตรีบวรสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ประเพณีไทย ของนางสาวกฤตยา เลาหรัตนาหิรัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ของนางสาวปิยวรรณ อังคณาสกุลเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

คลิกสนุกกับภูมิศาสตร์ ของนางสาวสุกัญญา ลีลาวีระชัย และนางสาวสุภาพรคล้ายนิล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

วัฒนธรรมอยุธยา โดยครูมาลัย เสนีชัย โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ

ศาสนาสำคัญของโลก  ชั้นม.1 ของครูธนากร นาคโคตร โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

แผนจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.1 วิชาสังคมศึกษา ส 31101 โดยใช้กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ช่วงชั้นที่ 3 ของครูธนากร นาคโคตร โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

ภูมิศาสตร์ (โลกของเรา)  ชั้นม.3 ของครูธนากร นาคโคตร โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

แผนจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ม.1 ของครูธนากร นาคโคตร โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

ตำนานพระพุทธรูปประจำวัน ของครูธนากร นาคโคตร โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

แผนที่และตราประจำจังหวัดราชบุรี วิชาท้องถิ่นของเรา ชั้นม. 2 ของครูควนคนึง เสาม่วง โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  ราชบุรี

สนุกกับธรรมมะ วิชาสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 ของครูอัญชลี  สิงห์โต โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี

การปฏิบัติธรรมและการภาวนา วิชาสังคมศึกษา ของครูอนงค์ อรุณมณี และนางสาววนัชพร อรุณมณี โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี

ธรรมจักรในประเทศไทย ของครูประสาท ครองสกุล และครูมารศรี ครองสกุล ฉะเชิงเทรา

ประเทศเพื่อนบ้าน ของครูปรีดา ธรรมเจริญ  ฉะเชิงเทรา

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล