ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

จักวาลและอวกาศ ของนางสาวพีรยา รุ่งทรัพย์พาณิชย์ และนางสาวสมหญิง แซ่เล้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ทำน้ำให้สะอาด วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นม. 1 ของนางสาววรพันธุ์ เพชรต้อม และนางสาววทันยา ศรีลาเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ประวัติและผลงานที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก ของนางสาวอารีรัตน์  รุ่งสิริเมธากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ร่างกายของเรา ของนางสาวภัทริญา นึกสมหวัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

วิทยาศาสตร์ ว 306 ชั้นม.3 ของนางสาวชลลดา เหรีญอร่าม และนางสาววัลลดา เหรียญอร่าม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่ สำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบภาคปลาย

 

ดาราศาสตร์และอวกาศ โดยครูวาสนา สุภาภรณ์ โรงเรียนบ้านชำโสม จันทบุรี

บรรยากาศ โดยครูครูผกามาส เหลืองทอง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ

สสาร วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ของครูอัจฉรา แสงนุ่มพงษ์ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

สารรอบตัว สาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3-4 ของนางสาวศิริพร โสภณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่

พลังงานกับชีวิต  สำหรับชั้น นักเรียนทั่วไป ของครูสิทธิชัย  ไตรโยธี โรงเรียนบ้านนาจาร สกลนคร.

วิวัฒนาการของมนุษย์ วิชาชีววิทยา ของครูสมคิด ทะนันไชย โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

บทกลอนสอนตารางธาตุ ของครูอรอุมา โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

การจำแนกสาร  ชั้นม.1 ของครูนงลักษณ์ บุตทศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี

ระบบการย่อยอาหารของคน ชั้นม.2 ของครูพรรณี  ประยุง กรุงเทพมหานคร

มหัศจรรย์อาหาร มัธยมศึกษาปีที่ 2 ของครูนงคราญ ธาราทิพยกุล กรุงเทพมหานคร

เครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน  สำหรับชั้น ทุกระดับชั้น ผู้จัดทำ นำมาจาก CD-Rom ดังนั้นเวลาเลือกให้เลือกจาก CD-rom

วิทยาศาสตร์ ว 306  เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของครูสุดารัตน์  ณัฎฐ์มีบุญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนอินเทอร์เน็ต เรื่อง "โลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก"  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 จัดทำโดย นางสาวนพรัตน์ เสียงเกษม

เรื่องของนัยน์ตา ของครูยุวดี ปั้นนพศรี โรงเรียนลับแลพิทยาคม อุตรดิตถ์

ไฟฟ้าน่ารู้ ของครูบุบผา บูรณสรรพสิทธ  โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ ฉะเชิงเทรา

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล