ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

พรรณไม้ในวรรณคดี ของนางสาวนฤมล หวังอัมพา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่

เฮฮาภาษาไทย ของนางสาวอุไรพร  ดัชถุยาวัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาเวสสันดรชาดก ของนางสาวโสรดา ปิยะศุภสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

บ้านม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ของนางสาวพัชรี ตรีบวรสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ประเพณีไทย ของนางสาวกฤตยา เลาหรัตนาหิรัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ปริศนาร้อยกรอง ของนางสาวจิราภรณ์  เกียรติวุฒิกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ขุนช้างขุนแผน ของนางสาวชมพูนุช เอี่ยมสำอางค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

วรรณคดีรามเกียรติ์ ของนางสาวชมชอบ นิศามณีพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ภาษาไทยในจอ ของนางสาววลัยภรณ์ เสงี่ยมจิตต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

สำนวน สุภาษิต ของนางสาวสิริมา เจนวรกุลชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

การสร้างคำในภาษาไทย โดยครูธิติมา อินทโมรา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ

คำประพันธ์ วิชาภาษาไทย ทุกระดับชั้น ของครูสุดารัตน์ ดวงสุดาวงศ์ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี

ผังมโนภาพ วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3-4 ของครูจินตนา สุขปลื้ม และนางสาวทินาธิป  สุขปลื้ม โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี

ลิลิตตะเลงพ่าย ทุกระดับชั้น ของครูโสภา ศรีวัฒนานุกูลกิจ โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ลักษณะคำที่มาจากภาษาบาลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของครูเฉลียว ชินโณ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ หนองคาย

คำสรรพนาม (Pronouns) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของครูอัญชลี สร้างสุข โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล หนองคาย

ภาษาไทย สำหรับชั้นม.ต้น หรือช่วงชั้นที่ 3 ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน

ภาษาไทยกับการสื่อสาร ของครูมารีนา ซันสรวล โรงเรียนบางตะบูนวิทยา เพชรบุรี

 

 

ยังไม่มีข้อมูล