ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

Oops!  ผิดอีกแล้ว ของนางสาวสุกัญญา  ธีรธวัชกุลุล นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

Easy English สำหรับทุกระดับชั้น ของนางสาวภัทรพร  นำศรีนิรันดร นางสาวดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์ นางสาวอุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ และนางสาวกนิษฐา นทีรมณ นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

Present Continuous โดยครูอรชร กลิ่นจันทร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ

เทศกาลที่น่ารู้ของชาวตะวันตก วิชาภาษาอังกฤษ ทุกช่วงชั้น ของครูวราภรณ์ ศรีมุล โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต  วิชาภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น ครูรภัส  ถึงแก้ว โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

How to make Sanwich สำหรับชั้นประถมศึกษา ของครูปทุมพร วาดเขียน โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร

TENSE  สำหรับทุกช่วงชั้น ของครูบุญส่ง ชุมพล โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หนองคาย

การเขียนประโยคบรรยายภาพ วิชาภาษาอังกฤษ ของครูเฉลิม  โตคำ โรงเรียนวังก้านเหลือง พิจิตร

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับทุกระดับ ของครูชัยชาญ สุวรรณอำภา โรงเรียนสายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เหมาะกับเด็กทุกวัย ของครูนิรันดร์ รอดเอี่ยม โรงเรียนบ้านท่ากลอย ฉะเชิงเทรา

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล