ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

วันลอยกระทง ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

สถานที่สำคัญของโลก ของนางสาวสายพร  ใบบริบาลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่

โลกยุคโบราณ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-4 ของนางสาวศรินทิพย์ วสุนทราธร นางสาวยูริ พินิจการณ์กุล และนางสาวดวงกมล ประวาลพฤกษ์กุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับทุกช่วงชั้น ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

วัดไทย ของนางสาววลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน และนางสาวชนกพร สถาพรเจริญชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม

ย้อนอดีตไปยังตำนานอันครำครึ ของนางสาวปราณิศา ปานรอด และนางสาวเพ็ญทิวา แซ่ลิ้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

เรารักรถไฟ ของนางสาววลีทิพย์ วาสนาภัทร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

บ้านม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ของนางสาวพัชรี ตรีบวรสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ประเพณีไทย ของนางสาวกฤตยา เลาหรัตนาหิรัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ของนางสาวปิยวรรณ อังคณาสกุลเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

คลิกสนุกกับภูมิศาสตร์ ของนางสาวสุกัญญา ลีลาวีระชัย และนางสาวสุภาพรคล้ายนิล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

การปฏิบัติธรรมและการภาวนา วิชาสังคมศึกษา ของครูอนงค์ อรุณมณี และนางสาววนัชพร อรุณมณี โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี

ธรรมจักรในประเทศไทย ของครูประสาท ครองสกุล และครูมารศรี ครองสกุล ฉะเชิงเทรา

ประเทศเพื่อนบ้าน ของครูปรีดา ธรรมเจริญ ฉะเชิงเทรา

 

 

 ยังไม่มีข้อมูล